Pokyny pro psaní závěrečné práce

Vzor titulního listu závěrečné práce

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ

FAKULTA FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ

KATEDRA DIDAKTIKY EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

DOPLŇUJÍCÍ PEDAGOGICKÉ STUDIUM

Jméno a příjmení absolventa

Název závěrečné práce

Vedoucí závěrečné práce: ………

20xx (rok dokončení práce)

Vnitřní pokyny pro závěrečné práce

1. Závěrečnou prací student na konci studia v doplňujícím pedagogickém studiu prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma ve studované specializaci.

Témata závěrečných prací navrhují jednotliví učitelé katedry didaktiky ekonomických předmětů; student má právo katedře navrhnout vlastní téma. Témata pro každý akademický rok vypisuje vedoucí katedry didaktiky ekonomických předmětů nejpozději do konce měsíce října.

2. Studenti se přihlašují k vypsaným tématům závěrečné domácí práce na katedře podle pokynů vedoucího DPS Ing. Kataríny Krpálkové, Ph.D. Vedoucí katedry rozhodne o přidělení témat vzhledem k možnostem vedoucích jednotlivých prací.

3. Po vybrání témat napíše sekretářka katedry zadání závěrečné práce. Vedoucí katedry DEP schvaluje zadání závěrečné práce a práce je studentu oficiálně zadána. Případné úpravy osnovy závěrečné práce projednává student s vedoucím práce, se kterým je v průběhu zpracování závěrečné práce běžně v kontaktu.

4. Závěrečná práce se odevzdává ve 2 vyhotovení na katedře didaktiky ekonomických předmětů. Po odevzdání práce zpracuje její vedoucí posudek ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení posudku se ukládá do materiálu, druhé dostane student při závěrečné zkoušce.

Závěrečná práce má toto závazné uspořádání:

1.strana titulní list v úpravě podle připojeného vzoru;

2.strana PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracoval(a) samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem uvedl(a) v seznamu; dále je nutné uvést datum a vlastnoruční podpis studenta;

3.strana OBSAH s uvedením stránky kapitol a subkapitol;

4.strana ÚVOD (předmluva), v němž je stručná charakteristika zaměření práce, hlavní problémy k řešení a postup při zpracování;

dále VLASTNÍ TEXT závěrečné práce členěný podle potřeby do kapitol či subkapitol;

ZÁVĚR stručné shrnutí závěrečné práce, v němž je formulován obsah řešení, jeho hlavní výsledky, případné náměty a doporučení pro praxi;

SEZNAM literatury a pramenů (např. zákony, odborný tisk, webové stránky aj.): je seřazen abecedně podle příjmení autorů a průběžně (na začátku řádky) číslován. Seznam se uvádí v této podobě: běžné číslo, příjmení autora(ů), iniciála jména a tečka, dvojtečka, celý název publikace (u časopisů též ročník lomený řadovým číslem), vydavatel, místo a rok vydání, číslo vydání (kde je to možné i ISBN); aktuální verze citace ISO 690

PŘÍLOHY, obrázky, tabulky a grafy apod., pokud nejsou zařazeny přímo v textu, se připojují na závěr práce a průběžně se očíslují, v textu se na jejich čísla odkazuje; pokud nejsou obrázky a grafy výsledkem vlastní práce, uvádí se jejich původ;

Závěrečná práce je napsána po jedné straně listů formátu A4 v tomto standardu: levý okraj v šířce 45 mm, pravý okraj v šířce 25 mm. Horní i dolní okraj opět 25 mm.  Práce se odevzdává svázána do vhodných desek.

Práce bude hodnocena i po stránce stylistické, pravopisné a vnější grafické úpravy textu.

Závěrečná práce se odevzdává ve dvou výtiscích v rozsahu min. 30 stran v pevných deskách.