Státní zkoušky

Okruhy k SBZ z jednotlivých předmětů jsou uvedeny v InSIS.

Okruhy k závěrečné zkoušce ÚVOD DO PEDAGOGIKY

1. Předmět a úkoly pedagogiky, vymezení pojmu výchova a dalších pedagogických

pojmů, vztah k jiným vědám.

2. Soustava pedagogických disciplín.

3. Elementy edukační reality.

4. Pedagogický výzkum. Požadavky na výzkum, druhy a metody pedagogického výzkumu.

5. Koncipování výzkumu, projekt výzkumu.

6. Pojetí výchovy, hlavní rysy, proces a etapy výchovného procesu.

7. Systémový model výchovy.

8. Vývojové tendence vzdělávání v ČR, systém vzdělávání v ČR, trendy a vzdělávací strategie.

9. Vzdělávací politika v EU, trendy a priority.

10. Komparace vzdělávacích systémů ČR – Německo, Rakousko, Anglie (školní docházka, pozitiva a negativa).

11. Komparace vzdělávacích systémů ČR – Švédsko, Francie, Finsko (školní docházka, pozitiva a negativa).

12. Problém diferenciace a integrace žáků ve vzdělávání. Princip „rovnosti šancí“ v přístupu ke vzdělávání; problém diferenciace žáků ve školských systémech.

13. Život a dílo J. A. Komenského, význam pro dnešní dobu.

14. Význam osobnosti J. F. Herbarta; tzv. „herbartismus“.

15. Škola jako vzdělávací instituce, funkce školy, kvalita a efektivnost.

16. Oblasti řízení školy, organizační struktura školy.

17. Současné alternativní směry v pedagogické teorii a praxi.

18. Funkce, obsah a pravidla pedagogické komunikace.

19. Typy pedagogické komunikace, verbální a neverbální komunikace, paralingvistické prostředky, komunikační bariéry.

20. Klima školy, klima třídy.

21. Osobnost učitele, podmínky jeho úspěšnosti.

22. Kompetence učitele, autorita a prestiž, aktuální problémy učitelské profese.

Doporučená literatura:

Dvořáček, J.: Vzdělávání v integrující se Evropě. Praha, VŠE 2001.

Dvořáček, J.: Pedagogika pro učitele odborných předmětů. VŠE, 2005.

Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000.

Hájek, B.- Hoffbauer, B.- Pávková, J.: Pedagogika volného času. Praha, PedF UK 2003.

Kotásek, J. a kol.: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice („Bílá kniha“). Praha, MŠMT 2001.

Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996.

Průcha, J.: Moderní pedagogika. Praha, Portál 1997.

Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha, Portál 2001.

Sak, P.- Saková, K.: Mládež na křižovatce. Praha, Svoboda servis 2004.

Slavík, J.: Hodnocení v současné škole. Praha, Portál 1999.

Štverák, V.: Dějiny pedagogiky I., II. Praha, SPN 1991.

Okruhy k závěrečné zkoušce Oborová didaktika

1. Oborová didaktika, její předmět a charakteristika
2. Interdisciplinární povaha oborové didaktiky
3. Struktura oborové didaktiky
4. Vztah oborové didaktiky a speciálních didaktik
5. Systémy vzdělávacích soustav k realizaci odborného vzdělávání
6. Trh práce, jeho požadavky na středoškolsky vzdělané pracovníky
7. Profesní struktura pracovních sil jako základ vzdělávání
8. Promítnutí profesní struktury pracovních sil do vzdělávacích systémů
9. Kvalifikace jako požadavek na kvalitu pracovních sil, její složky
10. Odraz kvalifikační struktury pracovních sil ve vzdělávacích soustavách
11. Dynamika struktury učeních a studijních oborů, poskytujících střední vzdělání
12. Všeobecně vzdělávací funkce odborných předmětů
13. Odborně vzdělávací funkce odborných předmětů
14. Výchovná funkce odborných předmětů
15. Struktura cílů odborného vzdělávání
16. Učivo v odborném vzdělávání a jeho analýza
17. Systemizace učiva v odborném vzdělávání
18. Formy určující obsah odborného vzdělávání
19. Didaktické zásady v odborném vzdělávání jako základ didaktických procesů
20. Vyučovací metody v odborném vzdělávání zaměřené na získávání nových vědomostí žáků
21. Vyučovací metody zaměřené na upevňování vědomostí a dovedností v odborném vzdělávání
22. Metody, pomocí nichž kontrolujeme plnění cílů odborného vzdělávání žáky
23. Organizační formy odborného vzdělávání

Okruhy k závěrečné zkoušce z PSYCHOLOGIE (bakaláři)

1. Objasněte vztah biologické a sociální determinace a psychické regulace ve vývoji a formování lidské osobnosti.
2. Rozeberte pojem společenská skupina, jaké jsou její znaky a druhy. Uveďte konkrétně, jak by měl učitel utvářet skupinu žáků na střední škole v rámci školní třídy a s jakými problémy se přitom setkává.
3. V čem tkví základní charakteristické rysy dospívající mládeže a jejich vliv na proces učení a vyučování
4. V čem spočívají charakteristické rysy psychiky dospělých a jejich vliv na proces učení a vyučování. V čem vidíte psychologickou problematiku studia pracujících na střední škole.
5. Pedagogická- psychologická charakteristika žáka, její význam pro výchovně vzdělávací proces a jak ji učitel sestavuje. Uveďte konkrétní postup.
6. Psychologický význam a výchovná funkce vzájemných vztahů mezi učitel a žákem. Jak by měl učitel utvářet optimální mezilidské vztahy při školní a mimoškolní činnosti. S jakými problémy se učitel v této oblasti setkává.
7. Objasněte základní pedagogicko-psychologický pojem učení. Co patří k podstatě učení, jaké jsou jeho aspekty a struktura.Uveďte konkrétní příklady z práce učitele ekonomických předmětů.
8. Psychologické směry, jejich vliv na teorie učení a na pojetí utváření osobnosti. Uveďte konkrétní možnosti aplikace v práci učitele ekonomických předmětů.
9. Základní psychologické zákony a podmínky úspěšného učení a jak jich může učitel ekonomických předmětů ve své práci využít. Jak byste vedl žáky k osvojení metody učení (umění se učit).
10. Objasněte psychologický pojem motivace a její význam pro zvyšování efektivity vyučovacího procesu. Uveďte konkrétně, jak byste motivoval žáky k učení ve vybraném tématu.
11. Vysvětlete problematiku schopností a nadání a jejich význam pro řízení a výsledky vyučovacího procesu. Jaké otázky jsou spojeny s psychologickým testováním inteligence. Jak byste pracoval s talentovanými žáky na středních ekonomických školách.
12. Rozeberte proces osvojování vědomostí a řízení tohoto procesu učitelem. Doložte příkladem z oblasti ekonomických předmětů. Jak byste vedl žáky k samostatnému získávání informací.
13. Rozeberte proces utváření dovedností a řízení tohoto procesu učitelem. Jak by měl učitel postupovat z hlediska logiky při objasňování pojmů a principů žákům. Uveďte příklad z oblasti ekonomických předmětů.
14. Dynamické vlastnosti osobnosti. Uveďte praktické využití znalostí temperamentu žáků ve výchovně vzdělávací práci učitele.
15. Nižší poznávací procesy a jejich využití v pedagogických souvislostech. Konkrétní přiklady v ekonomické praxi.
16. Vyšší poznávací procesy se specifikou na myšlení a komunikaci v ekonomickém vzdělání. Uveďte praktické použití.
17. . Analyzujte proces osvojování pohybových dovedností a řízení tohoto procesu učitelem. Jakých nedostatků by se měl učitel a žáci v tomto procesu vyvarovat.
18. Osvětlete úlohu pozornosti , její význam v procesu učení a vyučování a jak by měl učitel využívat zákonitostí vlastností pozornosti k upoutání a udržení pozornosti žáků ve vyučovací hodině. Uveďte na příkladu
19. Jaká je úloha paměti v procesu osvojování vědomostí, dovedností a návyků a jakým způsobem je možno využít zákonitostí paměti k předcházení zapomínání učiva. Jak byste čelil tendencím žáků o mechanické
zapamatování.
20. Jakých psychohygienických požadavků by měl učitel dbát při procesu učení, vyučování a zkoušení žáků. Problematika únavy žáka a učitele ve vyučovacím procesu.
21. V čem tkví význam charakteru člověka. Které charakteristické rysy žáků jsou závažné pro výchovně vzdělávací proces. Jak byste utvářel žádoucí charakterové rysy žáků ve školní a mimoškolní práci na střední
škole.
22. Objasněte pojem vůle a volního jednání. V čem spatřujete význam utváření volních vlastností pro rozvoj osobnosti žáka a jak byste tyto vlastnosti vychovával. Vyjděte z rozboru procesu volního jednání a uveďte, jak byste vytvářel u žáků dovednost rozhodování.
23. Emocionální stránka psychiky žáků a otázky citové výchovy. Naznačte příslušnou problematiku u žáků střední školy.
24. Zájmy žáků, jejich úloha a utváření ve výchovně vzdělávacím procesu. Dokreslete příkladem z oblasti ekonomických předmětů.
25. Formování osobnosti v náročných životních situacích (stresové, frustrující a konfliktogenní).

Doporučená literatura:

Dvořáček, J.: Vzdělávání v integrující se Evropě. Praha, VŠE 2001.
Dvořáček, J.: Pedagogika pro učitele odborných předmětů. VŠE, 2005.
Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. Brno, Paido 2000.
Kotásek, J. a kol.: Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (?Bílá kniha?).
Praha, MŠMT 2001.
Pařízek, V.: Základy obecné pedagogiky. Praha, PedF UK 1996.
Petty, G.: Moderní vyučování. Praha, Portál 1996.
Průcha, J.: Vzdělávání a školství ve světě. Praha, Portál 1999.
Průcha, J.: Alternativní školy a inovace ve vzdělávání. Praha, Portál 2001.
Sak, P.- Saková, K.: Mládež na křižovatce. Praha, Svoboda servis 2004.
Štverák, V.: Dějiny pedagogiky I., II. Praha, SPN 1991.
Váňová, R.: Studijní texty k dějinám pedagogiky. Praha, 1997.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague