Vzorový studijní plán

Přehled přednáškových kurzů

I. Celoškolsky povinné předměty
FIL901 Filosofie a metodologie
MAE911 Ekonomie (makroekonomie – mikroekonomie)*
MIE911 Ekonomie (mikroekonomie – makroekonomie)*
II. Oborově povinné předměty
DEP901 Metodologie hospodářské pedagogiky
DEP902 Vybrané problémy psychologie
III. Oborově volitelné předměty
DEP904 Vysokoškolská pedagogika
DEP910 Světové požadavky na rozvoj profesní způsobilosti účetních
ROJ902 Didaktika odborného ekonomického jazyka
IV. Další povinnosti
prezentace výsledků
účast na výzkumné práci katedry

* Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů
Všechny předměty jsou zakončeny dílčí zkouškou.

Charakteristika oborově povinných kurzů

DEP 901 Metodologie hospodářské pedagogiky
Předmět navazuje na úvod do studia didaktik ekonomických předmětů a na předmětové didaktiky, které jsou zařazeny do inženýrského studia. K zdokonalení výchovné a vzdělávací práce na základě zkušeností z vlastní pedagogické praxe je nezbytné zasvětit učitele hlouběji do problematiky hospodářské pedagogiky, která je pojata šířeji než jsou didaktiky ekonomických předmětů. Kurs je zaměřen především na metodologii tohoto vědního oboru a na obecné otázky systému ekonomické výchovy a vzdělávání.

DEP902 Vybrané problémy psychologie
Cílem je zajistit u části aprobovaných učitelů ekonomických předmětů další profesní osobnostní růst a vědeckou kvalifikaci, umožňující účast na vědecké a metodické práci. Prohloubením znalostí vývojové psychologie, prostudováním nejnovějších poznatků a trendů psychologie aplikované v práci učitele získat nadhled potřebný k práci v oblasti tvorby učebnic, recenzí učebních textů, k publikování metodických a odborných materiálů, k řízení pedagogicko psychologických procesů. Smyslem je ozřejmění základních teoretických a metodologických souvislostí v uvedené oblasti, včetně možností diagnostického uchopení vybraných problémů, identifikace základních psychologických bariér a možnosti jejich překonávání.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague