Historie katedry

Katedra didaktiky ekonomických předmětů existuje na Vysoké škole ekonomické v Praze od jejího vzniku v roce 1953, i když se její název měnil. V současné době působí na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a zajišťuje přípravu učitelů odborných ekonomických předmětů pro střední, vyšší, popř. i jiné odborné školy. Vývoj této přípravy prošel v českých zemích řadou etap. Připomeneme zde jen ty nejvýznamnější.

V roce 1870 byl vydán zkušební řád k získání učitelské způsobilosti učitelů obchodních předmětů. Předpokladem k jeho získání bylo středoškolské vzdělání.

V roce 1907 byl vydán předpis o zkouškách učitelské způsobilosti pro vyučování na vyšších obchodních školách (zkušební řád). Požadavkem již bylo neúplné vysokoškolské vzdělání dvouleté. Na ČVUT v Praze vznikla později i zvláštní katedra pro přípravu učitelů, jejímž vedoucím byl prof. Dr. Josef Pazourek.

V roce 1923 bylo zřízeno dvouleté učitelské studium včetně pedagogické nástavby na Vysoké škole obchodní v Praze. Bylo zřízeno i doplňkové pedagogické studium pro absolventy VŠO (inženýry).

1. 9. 1953 vzniká samostatný studijní obor učitelství odborných ekonomických předmětů na fakultě politické ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze. Učitelé odborných ekonomických předmětů se připravují formou řádného pětiletého denního a později i šestiletého dálkového studia.

Vzniká Katedra metodiky ekonomických předmětů, od r. l967 přejmenovaná jako Katedra pedagogiky. Od roku l991 se používá současný název Katedra didaktiky ekonomických předmětů.

Studium poskytovalo úplné vysokoškolské ekonomické vzdělání včetně pedagogické, psychologické a metodické přípravy a pedagogické praxe. Studenti byli přijímáni do denního studia oboru od l. ročníku a absolvovali jako inženýři – ekonomové s kvalifikací učitelů odborných ekonomických předmětů.

Obsah i délka studia se postupně vyvíjely. Denní studium oboru do značné míry odstranilo dřívější rozdíly v přípravě učitelů odborných ekonomických předmětů ve srovnání s přípravou učitelů předmětů všeobecně vzdělávacích.

Souběžně probíhalo i doplňující pedagogické studium absolventů a studentů VŠE.

Po roce l99l došlo v přípravě učitelů odborných ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze k některým změnám v souladu se změnami koncepce a obsahu studia celé VŠE.

Studium oboru učitelství se stalo na VŠE jednou z vedlejších specializací denního studia na fakultě financí a účetnictví, kterou si mohou volit studenti ze všech fakult školy. Od září 2003 je možné náš obor studovat v denním studiu i jako hlavní specializaci. Zůstalo zachováno doplňující pedagogické studium s některými obsahovými změnami.

Na fakultě financí a účetnictví vzniklo také v roce 2001 doktorské studium, zajišťující vědeckou přípravu v oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů.

Od založení dnešní katedry didaktiky ekonomických předmětů na katedře pracovala řada významných odborníků a pedagogů – interních členů i externích spolupracovníků.

Vedoucí katedry:


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague