Bakalářské práce

Volba a zpracování bakalářské práce

Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání bakalářské práce pro studenty lze najít zde.

Obhajoba bakalářské práce

Student, který dokončí ve spolupráci s vedoucím práce bakalářskou práci, ji odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací (InSIS). Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.

Poté si student v InSISu  zapíše obhajobu bakalářské práce. Obhajoby bakalářských prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz DIP_B v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“.

V úředních hodinách odevzdá sekretářce katedry, vytištěnou bakalářskou práci ve dvou výtiscích svázaných v pevných deskách. Současně odevzdá vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu stvrzující řádné vložení bakalářské práce do databáze kvalifikačních prací.

Student sám, resp. prostřednictvím sekretářky katedry, v InSISu přihlásí na konkrétní termín obhajoby bakalářské práce vypsaný katedrou, na které odevzdal bakalářskou práci (katedra je oprávněna z vypsaných termínů určit studentovi konkrétní termín obhajoby).

Více informací o postupech, zpracování a obhajobě naleznete na stránkách Fakulty financí a účetnictví.

Témata bakalářských prací

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Nejčastější rétorické prostředky užívané při výuce ekonomických předmětů
 • Aktualizační prostředky užívané při výuce ekonomických předmětů v OA
 • Volné téma (na základě zájmu posluchače po předchozí konzultaci)

Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

 • Rozvoj informačních dovedností v ekonomickém vzdělávání
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku ekonomického učiva

Ing. Alena Králová, Ph.D.

 • Didaktická analýza vybraného učiva ekonomiky s ohledem na moderní vyučovací metody
 • Finanční gramotnost ve výuce ekonomických předmětů
 • Moderní vyučovací metody ve výuce ekonomiky středních škol
 • Moderní vyučovací metody ve výuce financí v podnikovém vzdělávání

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.

 • Návrh systému dalšího vzdělávání v podnikové sféře
 • Využití moderní didaktické techniky ve výuce ekonomických předmětů
 • Využití moderních didaktických prostředků ve výuce ekonomických předmětů

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

 • Metody zážitkového učení a rozvoje kritického myšlení v ekonomickém vzdělávání
 • Metody rozvoje měkkých kompetencí v ekonomickém vzdělávání
 • Formativní hodnocení v ekonomickém vzdělávání
 • Volné téma na základě zájmu studenta po předchozí konzultaci

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

 • Návrh rekvalifikačního/firemního kurzu základů daňové evidence
 • Návrh rekvalifikačního/firemního kurzu základů účetnictví

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 • Současná česká mládež a životní perspektivy středoškoláků
 • Sociální klima a sociální vztahy v institucích sekundárního vzdělávání
 • Zdravá výživa a učební návyky českých středoškoláků
 •  Problémy integrace a inkluze na středních ekonomických školách
 • Psychologické otázky učení a vyučování
 • Strach ze školy
 • Konflikty ve vzdělávání a jejich překonávání
 • Autorita učitelů ekonomických předmětů
 • Režim dne a pracovní výkon učitelů v sekundárním vzdělávání
 •  Práce a volný čas. Duševní hygiena středoškolských učitelů
 • Ztráta pracovního nadšení u učitelů v sekundárním vzdělávání
 • Volné téma dle domluvy se studentem

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje komunikačních dovedností žáků středních škol
 • Využití komunikačních dovedností v ekonomických předmětech
 • Volné téma (na základě zájmu posluchače po předchozí konzultaci)

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.

 • Blended-learning a mobilní aplikace ve výuce ekonomických předmětů
 • Learning Management Systems (LMS) ve výuce ekonomických předmětů
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomické teorie se zaměřením na případové studie
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z mezinárodního obchodu se zaměřením na případové studie

Po výběru tématu kontakujte vedoucího práce a ověřte si obsazenost!