Dizertační práce

Témata dizertačních prací

Prof. Ing. Bohumil Král, CSc.

 • Světové požadavky na rozvoj profesní způsobilosti účetních
 • Mezinárodní vzdělávací standardy a jejich vliv na výuku ekonomických disciplín na středních a vysokých školách
 • Integrační tendence ve středoškolské, vysokoškolské a profesní výuce účetnictví
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc.

 • Osobnost učitele, podmínky jeho úspěšnosti
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

 • Podpora rozvoje informačních dovedností žáků v ekonomických oborech vzdělání
 • Rozvoj klíčových kompetencí žáků ekonomických oborů vzdělání
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)
 • Způsoby implementace výchovy k podnikavosti v ekonomickém vzdělávání

Doc. PhDr. Ing. Eva Jarošová, Ph.D.

 • Inovativní metody výuky ekonomických předmětů
 • Připravenost učitelů ekonomických předmětů pro využívání aktivních metod výuky
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.

 • Vybrané problémy výuky odborného ekonomického jazyka v cizím jazyce
 • Nové didaktické přístupy k osvojení odborné terminologie v cizím jazyce
 • Frazeologismy v odborném cizojazyčném textu
 • Osvojování psaného odborného projevu v cizím jazyce
 • Úskalí mezijazykové interference při osvojování cizího odborného jazyka
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.

 • Sociální komunikace v ekonomickém vzdělávání.
 • Volné téma (po dohodě doktoranda se školitelem)

Obhájené dizertační práce za posledních 5 let

Název dizertační práce
Školitel
Překlad německého odborného textu ve vysokoškolské jazykové výuce doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Pojetí výuky makroekonomie na vysokých školách s ekonomicky zaměřenými studijními programy doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
Význam sociálně komunikačních dovedností pro výslednou kvalitu ekonomického vzdělání doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.
Význam a analýza učebnice pro výuku účetnictví na středních
odborných školách
doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc.
Problemаtikа rusko-českého jаzykového trаnsferu v rámci výuky českého odborného ekonomického jаzykа nа VŠE v Prаze doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.
Metafory a analogie v ekonomické vědě a vzdělávání doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.
Kurikulum odborné němčiny na vysoké škole ekonomického zaměření – teorie a praxe doc. PhDr. Vlasta Hlavičková, CSc.