Principy studia

Principy doktorského studia Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „principy“) definují základní charakteristiky doktorského studijního programu, přičemž plně respektují § 47, zák. č. 111/1998, o vysokých školách, a Studijní a zkušební řád doktorského studia Vysoké školy ekonomické v Praze. Principy specifikují poslání, organizaci a průběh doktorského studia, přičemž nenahrazují výše uvedené právní normy, ale pouze je rozpracovávají na specifické fakultní podmínky. Mezi základní principy doktorského programu patří:

I. Doktorský studijní program „Finance a účetnictví“ v oboru „Teorie vyučování ekonomických předmětů“ je zaměřen na vědecké bádání a na samostatnou činnost v oblasti výzkumu didaktiky ekonomických předmětů z interdisciplinárního hlediska (ekonomického, psychologického, pedagogického a didaktického).

II. Studium v doktorském studijním oboru „Teorie vyučování ekonomických předmětů“ sleduje a hodnotí oborová rada, která byla ustanovena akreditační komisí MŠMTV ČR jako součást schválené dokumentace ze dne 12. ledna 2000 a jmenovaná děkanem fakulty a vědeckou radou fakulty financí a účetnictví. Oborová rada zejména sleduje koncepční zaměření programu a jeho úroveň, projednává reakreditace fakultní struktury programu a fakultních předmětů. Operativní řízení doktorského studia je plně v kompetenci děkana fakulty, který je oprávněn některé pravomoci delegovat na proděkana pro vědu, garanta doktorského studijního oboru, školitele nebo vedoucího katedry didaktiky ekonomických předmětů.

III. Průběh doktorského studia je založen na individuálním studijním plánu studenta (dále jen „plán“). Plán si student sestavuje na začátku studia pod vedením svého školitele, který má povinnost při jeho sestavování poskytnout přiměřené konzultace. Plán obsahuje seznam předmětů doktorského studia, jeho časový rozvrh, plán vědecké, publikační a pedagogické činnosti, plánované tuzemské a zahraniční studijní a vědecké pobyty a předběžný název a strukturu disertační práce. Plán je povinen plnit student pod vedením školitele, který pravidelně sleduje průběh studia doktoranda. Současně je školitel povinen poskytovat studentu plánované konzultace, které se zejména týkají publikační a vědecké činnosti studenta.

IV. Každoročně v termínu stanoveném děkanem probíhá kontrola plnění plánů všech studentů na fakultě. Výsledek kontroly se zapisuje do individuálního studijního plánu studenta, který obsahuje hodnocení dosavadního průběhu studia, vědecké, publikační a pedagogické činnosti studenta a závěry pro další studium. Kontrolu studia provádí školitel ve spolupráci s vedoucím katedry didaktiky ekonomických předmětů formou veřejné atestace na zasedání katedry. Hodnocení schvaluje děkan ve spolupráci s proděkanem pro vědu a garantem oboru.

V. Státní doktorská zkouška (dále jen „SDZ“) je komplexním prověřením znalostí studovaného oboru. Při této zkoušce prokazuje student stupeň průřezového zvládnutí širších teoretických vědomostí v oboru studovaného doktorského studijního programu, metod samostatné vědecké práce a způsobů aplikace nových poznatků. Garant oboru je povinen zveřejnit seznam zkouškových okruhů včetně základní literatury. Mezi základní podmínky připuštění k SDZ patří:

a) složení předepsaných zkoušek,

b) splnění publikační a vědecké činnosti (publikace nejméně dvou samostatných odborných článků). Odborný článek nahrazuje vystoupení a písemný příspěvek na odborné konferenci.

Školitel je povinen poskytnout studentu přiměřené konzultace při přípravě na SDZ.

VI. Disertační prací prokazuje student schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu. Musí obsahovat původní vědecko-výzkumné výsledky a vyústění v prezentaci nových, dosud nepublikovaných poznatků. V průběhu zpracování disertace seznamuje školitel a student katedru didaktiky ekonomických předmětů s postupem řešení tématu, a to na zasedáních katedry alespoň dvakrát během zpracování disertace. Před zahájením řízení k obhajobě disertace předkládá student svoji práci vedoucímu příslušné katedry, který organizuje předběžnou obhajobu v plénu katedry.

VII. Děkan, proděkan pro vědu, garant oboru, vedoucí katedry a školitelé podporují internacionalizaci doktorského programu a studijního oboru tím, že umožňují účast studentů na zahraničních vědeckých konferencích a na zahraničních univerzitách. Děkan fakulty může v odůvodněných případech umožnit zpracování a obhájení disertační práce v anglickém jazyce.

Schváleno oborovou radou studijního oboru „Teorie vyučování ekonomických předmětů“ doktorského studijního programu „Finance a účetnictví“ dne 1. 3. 2001.