Diplomové práce

Postup při zadání a vypracování diplomové práce

Závazný postup pro volbu, zpracování a odevzdání diplomové práce pro studenty lze najít zde.

Obhajoba diplomové práce

Student, který dokončí diplomovou práci, ji se souhlasem vedoucího práce odevzdá v elektronické podobě do databáze kvalifikačních prací. Řádné odevzdání musí být potvrzeno hlášením: „ Potvrzeno korektní vložení u odevzdané práce – Elektronická verze závěrečné práce byla odevzdána a bylo potvrzeno její korektní vložení. Proces vkládání je tímto ukončen. Práce již nemůže být modifikována.“

Předem si student v InSISu  zapíše obhajobu diplomové práce. Důležité lhůty, které je třeba dodržet  jsou určeny vyhláškou č. 3/2014, o plnění studijních povinností. Obhajoby diplomových prací jsou vypsány jako mimosemestrální kurz DIP_D v rámci „Moje studium – Portál studenta – Mimosemestrální kurzy“.

Student se sám, nebo prostřednictvím sekretářky katedry, v InSIS přihlásí na konkrétní termín obhajoby diplomové práce vypsaný katedrou, na které odevzdává diplomovou práci (katedra je oprávněna z vypsaných termínů určit studentovi konkrétní termín obhajoby).

V úředních hodinách odevzdá sekretářce katedry spravující příslušnou obhajobu, vytištěnou diplomovou práci ve dvou výtiscích svázaných v pevných deskách. Současně odevzdá vytištěný a vlastnoručně podepsaný výpis z InSISu stvrzující řádné vložení diplomové práce do databáze kvalifikačních prací.

Obhajoby diplomových prací probíhají odděleně od státní zkoušky ze studijního oboru.

Více informací o postupech, zpracování a obhajobě naleznete na stránkách Fakulty financí a účetnictví.

Témata diplomových prací

Prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Popis, analýza a návrhy optimalizace užívaných aktualizačních prostředků při výuce ekonomických předmětů
 • Elektronická média pomáhají při výuce ekonomických předmětů
 • Volné téma (na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci)

 Doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

 • Inovace stylů výuky v práci vyučujícího ekonomických předmětů
 • Integrace průřezového učiva do systému výuky v ekonomických oborech vzdělání
 • Implementace integrovaného ekonomického předmětu do školního kurikula
 • Uplatnění aktivizujících metod ve firemním a školním vzdělávání
 • Volné téma (na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci)

Ing. Alena Králová, Ph.D.

 • Činnost studentské společnosti ve výuce ekonomických předmětů
 • Didaktické zpracování vybraného tematického celku v předmětu ekonomika
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného tématu vyučovaném v předmětu ekonomika
 • Finanční gramotnost ve výuce ekonomických předmětů
 • Výchova k podnikavosti ve výuce ekonomických předmětů

Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD.

 • Rozvoj podnikatelských dovedností žáků středních škol
 • Návrh a experimentální ověření učební pomůcky v ekonomickém předmětu
 • Uplatnění absolventů OA na trhu práce
 • Využití moderních koncepcí výuky v ekonomických předmětech

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

 • Bloomova taxonomie v kognitivním rozvoji studentů s důrazem na účetní myšlení
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku v předmětu účetnictví na obchodních akademiích
 • Metody rozvoje měkkých kompetencí v ekonomickém vzdělávání
 • Metody zážitkového učení a rozvoje kritického myšlení v ekonomickém vzdělávání a jejich experimentální ověření
 • Formativní hodnocení v ekonomickém vzdělávání
 • Volné téma na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci (z oblasti didaktiky účetnictví/didaktiky ekonomických předmětů)

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

 • Návrh e-learningové pomůcky pro středoškolskou výuku účetnictví
 • Možnosti integrované výuky ekonomických předmětů
 • Didaktické zpracování vybraného učiva účetnictví na střední škole
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného učiva účetnictví na střední škole
 • Fiktivní firma jako nástroj výuky k podnikavosti
 • Volné téma (na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci)

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 • Současná česká mládež a životní perspektivy středoškoláků
 • Sociální klima a sociální vztahy v institucích sekundárního vzdělávání
 • Zdravá výživa a učební návyky českých středoškoláků
 •  Problémy integrace a inkluze na středních ekonomických školách
 • Psychologické otázky učení a vyučování
 • Strach ze školy
 • Konflikty ve vzdělávání a jejich překonávání
 • Autorita učitelů ekonomických předmětů
 • Režim dne a pracovní výkon učitelů v sekundárním vzdělávání
 •  Práce a volný čas. Duševní hygiena středoškolských učitelů
 • Ztráta pracovního nadšení u učitelů v sekundárním vzdělávání
 • Volné téma dle domluvy se studentem

Ing. Lenka Holečková, Ph.D.

 • Návrh a experimentální ověření zařazení rétorických dovedností do vybraného ekonomického předmětu
 • Přínosy realizace zvolené aktivizující metody v ekonomických předmětech
 • Volné téma (na základě zájmu diplomanta po předchozí konzultaci)

Ing. Tomáš Langer, Ph.D.

 • Blended-learning a mobilní aplikace ve výuce ekonomických předmětů a jejich experimentální ověření
 • Učební styly a využití Learning Management Systems (LMS) ve výuce ekonomických předmětů
 • Tvorba elektronické studijní opory v LMS Moodle k vybranému tematickému celku z ekonomických předmětů a její experimentální ověření
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomické teorie se zaměřením na případové studie a experimentální ověření
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z mezinárodního obchodu se zaměřením na případové studie a experimentální ověření

Po výběru tématu kontakujte vedoucího práce a ověřte si obsazenost!