Organizace

Na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze lze získat kvalifikaci k výuce předmětu Písemná a elektronická komunikace pro střední a vyšší odborné školy ekonomického zaměření.

Kurz umožňuje učitelům získat znalosti, jak organizovat výuku tak, aby žáci získali dovednosti k ovládání klávesnice počítače desetiprstovou hmatovou metodou a uměli vyhotovovat na počítači různé druhy písemností v normalizované úpravě. Poskytuje učitelům přehled o tom, jak mají žáci získat vědomosti o obsahové náplni a stylizaci obchodních dopisů.

Učitelé si osvojí metodiku, jak vést žáky ke komunikaci prostřednictvím elektronické pošty a jak pracovat s webovými stránkami.

Kurz povede učitele k tomu, aby uměli pracovat se žáky v odborné učebně vybavené počítači nebo elektronickými psacími stroji.

Učitelé získají též přehled o tom, jak při výuce využívat výukové programy, např. ZAV nebo ATF.

Absolvování kurzu umožní učitelům adaptovat se na podmínky výuky předmětů, které jsou obdobou předmětu Písemná a elektronická komunikace, např. zaměřených na techniku administrativy, obchodní korespondenci a podobně, jímž se vyučuje na jiných školách než jsou školy ekonomického zaměření. Takové předměty se učí na obchodních učilištích, středních průmyslových, zemědělských a zdravotnických školách. Určité uplatnění učitelů, kteří tento kurz absolvují, se může týkat též učitelů na základních školách, kde mohou být takové předměty zařazeny do výuky.

Kvalifikace se získává jednosemestrovým distančním studiem a složením závěrečné zkoušky.

Organizace

Výuka probíhá formou celodenních konzultací jednou za čtrnáct dní, zpravidla v sobotu. Dílčí zkoušky se nekonají. Studium je ukončeno závěrečnou zkouškou. Po vykonání závěrečné zkoušky obdrží účastníci studia osvědčení potvrzující absolvování kurzu a kvalifikaci k výuce příslušným předmětům podle zákona o vysokých školách.

Personální a prostorové zajištění
Výuku v kurzu zajišťuje katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Rovněž tato katedra zajišťuje vhodné výukové prostory.

Garant kurzu: prof. ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Referentka kurzu: Jarmila Petrůvová

Podmínky přijetí ke studiu:
a) Absolvování vysokoškolského studia se zaměřením na učitelství ekonomických předmětů pro střední školy.

b) Absolvování doplňujícího pedagogického studia, kterým získává absolvent pedagogickou způsobilost pro vyučování ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách.

c) Absolvování bakalářského studijního oboru Učitelství praktického vyučování v ekonomickém vzdělávání, resp. Vzdělávání v ekonomických předmět.

Postup přijímacího řízení:
Uchazeči o studium se přihlašují na formuláři Přihláška ke studiu, kterou doloží dokladem o dosaženém vzdělání (ověřená fotokopie diplomu).

Zahájení výuky : listopad příslušného roku (přesný termín bude upřesněn)
Kurzovné: 11 000,-

Den výuky: sobota

Informace o platbě kurzovného obdržíte v pozvánce.

Přihlášky je třeba adresovat:

Název účtu adresáta Vysoká škola ekonomická,Fakulta financí a účetnictví, katedra didaktiky ekonomických předmětů, nám.W. Churchilla 4, 130 67, Praha 3

Číslo účtu a variabilní symbol bude upřesněn až při zápise!

Výuka v kurzech je praktická. Realizuje se 1 x za 14 dní (zpravidla v sobotu) v prostorách, které k tomu budou určeny.

Účastníci kurzu jsou ve studiu vedeni odborníky. Výuka probíhá ve specializované odborné učebně.

Kurz je uzavřen závěrečnými zkouškami v písemné či ústní formě. Konají se až na závěr studia.

Účastníci kurzu studují samostatně podle literatury:

Kocourková, A., Hochová, I. Písemná a elektronická komunikace pro střední školy, úřady a veřejnost. Praha: Nakladatelství EDUKO, 2017.
ČSN 01 6910. Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2014.
ATF, ZAVPIS. Počítačové programy pro výuku psaní na klávesnici.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague