Předměty a vzorový studijní plán

Předměty studijního oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů

Povinné předměty

Předmět navazuje na úvod do studia didaktik ekonomických předmětů a na předmětové didaktiky, které jsou zařazeny do inženýrského studia. K zdokonalení výchovné a vzdělávací práce na základě zkušeností z vlastní pedagogické praxe je nezbytné zasvětit učitele hlouběji do problematiky hospodářské pedagogiky, která je pojata šířeji než jsou didaktiky ekonomických předmětů. Kurs je zaměřen především na metodologii tohoto vědního oboru a na obecné otázky systému ekonomické výchovy a vzdělávání.

Cílem je zajistit u části aprobovaných učitelů ekonomických předmětů další profesní osobnostní růst a vědeckou kvalifikaci, umožňující účast na vědecké a metodické práci. Prohloubením znalostí vývojové psychologie, prostudováním nejnovějších poznatků a trendů psychologie aplikované v práci učitele získat nadhled potřebný k práci v oblasti tvorby učebnic, recenzí učebních textů, k publikování metodických a odborných materiálů, k řízení pedagogicko psychologických procesů. Smyslem je ozřejmění základních teoretických a metodologických souvislostí v uvedené oblasti, včetně možností diagnostického uchopení vybraných problémů, identifikace základních psychologických bariér a možnosti jejich překonávání.

Volitelné kurzy

Vzorový studijní plán

I. Celoškolsky povinné předměty

  • FIL901 Filosofie a metodologie
  • MAE911 Ekonomie (makroekonomie – mikroekonomie)*
  • MIE911 Ekonomie (mikroekonomie – makroekonomie)*

II. Oborově povinné předměty

  • DEP901 Metodologie hospodářské pedagogiky
  • DEP902 Vybrané problémy psychologie

III. Oborově volitelné předměty

  • DEP904 Vysokoškolská pedagogika
  • DEP910 Světové požadavky na rozvoj profesní způsobilosti účetních
  • ROJ902 Didaktika odborného ekonomického jazyka

IV. Další povinnosti

  • Prezentace výsledků
  • Účast na výzkumné práci katedry

* Doktorand si na základě doporučení školitele volí jeden z uvedených dvou předmětů.
Všechny předměty jsou zakončeny dílčí zkouškou.