Souborná zkouška

Vzdělávání ve financích a účetnictví

Souborná zkouška zahrnuje povinné předměty vedlejší specializace. Probíhá ústní formou, student si losuje 3 otázky (z Pedagogické psychologie, Pedagogiky, Didaktiky ekonomických předmětů). Podmínkou pro skládání souborné zkoušky z vedlejší specializace je získání všech kreditů ve struktuře předepsané pro vedlejší specializaci.

Okruhy souborné zkoušky:
PEDAGOGIKA
1) Předmět pedagogiky, vymezení termínů výchova a vzdělávání, soustava pedagogických disciplín a disciplíny pomocné. Úloha výchovy a vzdělávání ve vývoji společnosti. Ekonomické a sociální souvislosti výchovy a vzdělávání.
2) Školská politika Evropské unie, hlavní trendy a vzdělávací strategie.
3) Pojetí výchovy a vzdělávání v kulturách Východu a Orientu a ve starověku (Řecko a Řím), typy škol.
4) Výchova a vzdělávání ve středověku. Typy škol, vznik univerzit.
5) Pedagogické názory v období renesance a humanismu. Pedagogický systém Jana Ámose Komenského, jeho inspirativní význam pro dnešní dobu.
6) Názory na výchovu a vzdělávání v Evropě v 17.– 20. století.
7) Vývoj školství a pedagogické názory v českých zemích v 17.–20. století, významné osobnosti.
8) Vývoj školství a pedagogiky po vzniku samostatného Československa (zejména školství ekonomické), současný stav.
9) Hnutí tzv. nové výchovy v 19.–20. století, jeho příčiny, hlavní směry. Alternativní směry v pedagogické teorii a praxi.
10) Andragogika jako věda. Andragogika a vzdělávání dospělých v českých zemích.
11) Význam vzdělávání dospělých v současné společnosti. Podpora EU celoživotnímu vzdělávání.
12) Společenská odpovědnost firem a jedinců. Etické aspekty ve vzdělávání dospělých.
13) Specifika motivace jako pedagogicko-psychologický problém, motivace při vyučování ekonomickým předmětům. Pedagogická diagnostika, její cíle, prostředky a význam v práci učitele-
14) Kontrola, hodnocení a klasifikace ve vyučování a v procesu výchovy. Hlavní problémy účelu a prostředků hodnocení. Druhy a funkce zkoušek. Mimoškolní instituce výchovné a sociální. Volnočasové aktivity. Hlavní příčiny sociálně patologických jevů a prevence
15) Lektor a podmínky jeho úspěšnosti v pedagogické činnosti. Příprava učitele na vyučování. Kompetence učitele, autorita a prestiž, aktuální problémy učitelské profese.

 

PSYCHOLOGIE
1) Biologická a sociální determinace ve vývoji a formování lidské osobnosti; důsledky pro proces učení.
2) Vývojová specifika období adolescence a jejich dopady na vzdělávání.
3) Vývojová specifika období dospělosti a jejich dopady na vzdělávání.
4) Schopnosti, dovednosti, vlohy a nadání. Práce s nadanými studenty.
5) Kognitivní procesy a jejich funkce ve výuce.
6) Psychologické aspekty procesu učení. Specifické vývojové poruchy učení a chování.
7) Osobnost učitele střední školy a lektora firemního vzdělávání – společné rysy a odlišnosti.
8) Využití motivace a emocí ve zvyšování efektivity vzdělávacího procesu.
9) Vůle a volní vlastnosti ve vzdělávání dospívajících a dospělých.
10) Školní třída jako malá sociální skupina, její struktura a dynamika.
11) Sociálně-psychologické procesy v lektorské činnosti.
12) Osobnostně-sociální rozvoj adolescentů a dospělých.
13) Metakognice, sebereflexe a autoregulace ve vzdělávání.
14) Psychická odolnost a možnosti její podpory v procesu vzdělávání.
15) Zvládání psychické zátěže, psychohygienická specifika v procesu vzdělávání.

 

DIDAKTIKA EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ
1) Didaktika jako vědní disciplína, předmět, metody, členění didaktiky, soudobé paradigma (konstruktivismus), struktura didaktiky v pojetí prof. Malíře
2) Formální vzdělávání, neformální vzdělávání a informální učení, výuka a učení včetně vymezení vazby systému výuky a subsystému učení, didaktický systém, jeho struktura, vazby a souvislosti, didaktická efektivnost
3) Didaktické zásady – přehled univerzálních zásad a způsoby jejich aplikace ve vzdělávací praxi
4) Koncepce v ekonomickém vzdělávání – jejich členění a využitelnost v pedagogické praxi
5) Funkce a cíle ekonomického vzdělávání, specifika pro lektorskou činnost
6) Vzdělávací obsah – teorie učiva ekonomických oborů, specifické rysy, uspořádání učiva
7) Organizační formy a metody ve vzdělávání, jejich taxonomie, kritéria volby a principy aplikace
8) Materiální didaktické prostředky, taxonomie a praktické využití v ekonomickém vzdělávání
9) Didaktická analýza učiva a její aplikace v praxi ekonomického vzdělávání
10) Vyučovací styly a učební styly v teorii a praxi ekonomického vzdělávání
11) Osobnost vzdělavatele – učitele a lektora v oblasti ekonomických oborů
12) Činnostní charakter výuky, integrace učiva a jejich průmět do integrovaných forem výuky
13) Hodnocení výsledků učení, zkoušení a testování, kritéria a principy pro práci vzdělavatele
14) Plánování výukové činnosti, tvorba kurikula, dokumenty, aplikace v praxi vzdělávání
15) Evaluace výsledků výuky a učení, hospitační činnost v ekonomickém vzdělávání