O nás

Profil katedry

Katedra didaktiky ekonomických předmětů zajišťuje od počátku existence VŠE od roku 1953 jako jedinečné pracoviště v České republice studijní programy orientované na učitelství ekonomických předmětů a vzdělávání ve financích a účetnictví. Její předností je, že umožňuje kvalifikovaně sloučit exaktní ekonomické studium s humanisticky zaměřeným studiem pedagogiky a psychologie a získat tak zároveň dvě profesní kvalifikace – ekonomickou a současně pedagogickou. Katedra zajišťuje celoživotní vzdělávání a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Katedra se orientuje na oblast personálního managementu, kariérního rozvoje a lektorství v profesním vzdělávání, v níž je nejenom pedagogicky, ale také výzkumně a publikačně aktivní. V projektové činnosti se zaměřuje na sledování nových trendů a vývoje cílů formálního a neformálního vzdělávání a v oblasti výuky finanční gramotnosti v ČR a na mezinárodní úrovni. Dále se pracovníci katedry soustředí na vymezení faktorů ovlivňujících kvalitu, inovace a rozvoj moderního vzdělávání, identifikaci požadavků na nové absolventy odborného vzdělávání v kontextu přípravy na budoucí profesi a na identifikaci nových směrů v diverzitě a flexibilitě pracovního prostředí, firemní kultury a rovných příležitostí.

Výuka a uplatnění absolventů

Předností studia učitelství na této katedře je její příslušnost k Fakultě financí a účetnictví, která oboru zajišťuje kvalitní odborné zázemí, jelikož účetnictví a ekonomika jsou profilovými předměty na obchodních akademiích. Obor učitelství lze v současnosti studovat následujícími způsoby:

  • hlavní specializací v rámci navazujícího magisterského studia,
  • vedlejší specializací v rámci magisterského studia souběžně s prezenčním studiem,
  • doplňujícím pedagogickým studiem v rámci celoživotního vzdělávání pro inženýry ekonomy z praxe s možností získat pedagogickou kvalifikaci k výuce ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách a k výuce finanční gramotnosti na druhém stupni základních škol,
  • rozšiřujícím studiem učitelství předmětu Písemná a elektronická komunikace v kombinované formě v rámci celoživotního vzdělávání.

Absolventi oboru působí jako učitelé odborných ekonomických předmětů na středních školách a vyšších odborných školách, jako ředitelé SŠ, VOŠ. Mnozí úspěšně vyučují i na vysokých školách, působí rovněž ve výzkumu, veřejné správě a jako lektoři v profesním vzdělávání v aplikační sféře.

 

Historie katedry

Katedra didaktiky ekonomických předmětů existuje na Vysoké škole ekonomické v Praze od jejího vzniku v roce 1953, i když se její název měnil. V současné době působí na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze a zajišťuje přípravu učitelů odborných ekonomických předmětů pro střední, vyšší, popř. i jiné odborné školy. Vývoj této přípravy prošel v českých zemích řadou etap.

1. 9. 1953 vzniká samostatný studijní obor učitelství odborných ekonomických předmětů na fakultě politické ekonomie Vysoké školy ekonomické v Praze. Učitelé odborných ekonomických předmětů se připravují formou řádného pětiletého denního a později i šestiletého dálkového studia. Vzniká Katedra metodiky ekonomických předmětů, od r. l967 přejmenovaná jako Katedra pedagogiky. Od roku l991 se používá současný název Katedra didaktiky ekonomických předmětů.

Studium poskytovalo úplné vysokoškolské ekonomické vzdělání včetně pedagogické, psychologické a metodické přípravy a pedagogické praxe. Studenti byli přijímáni do denního studia oboru od l. ročníku a absolvovali jako inženýři – ekonomové s kvalifikací učitelů odborných ekonomických předmětů.

Po roce l99l došlo v přípravě učitelů odborných ekonomických předmětů na Vysoké škole ekonomické v Praze k některým změnám v souladu se změnami koncepce a obsahu studia celé VŠE. Studium oboru učitelství se stalo na VŠE jednou z vedlejších specializací denního studia na Fakultě financí a účetnictví, kterou si mohou volit studenti ze všech fakult školy. Na Fakultě financí a účetnictví vzniklo také v roce 2001 doktorské studium, zajišťující vědeckou přípravu v oboru Teorie vyučování ekonomických předmětů. Od září 2003 je možné náš obor studovat v denním studiu i jako hlavní specializaci. Zůstalo zachováno doplňující pedagogické studium s některými obsahovými změnami.

Od založení dnešní katedry didaktiky ekonomických předmětů na katedře pracovala řada významných odborníků a pedagogů – interních členů i externích spolupracovníků.

Více o historii katedry a jejích členech je možné se dozvědět na této webové stránce nebo ZDE.