Externí a interní granty, smluvní výzkumy

Přehled externích grantů a smluvních výzkumů

Smluvní výzkum s Nadací České spořitelny „Evaluace dopadů vlastních i partnerských programů na kompetence dětí“, 2024 

Číslo smlouvy: 61/VŠ/2024

Zodpovědný řešitel za KDEP: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Cílem společného smluvního výzkumu je příprava evaluačních nástrojů k průběžnému vyhodnocování dopadů programů orientovaných na rozvoj kompetencí finančního zdraví dětí zejména na základních školách.

Smluvní výzkum s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem – Pedagogická fakulta „Akutní stresová zátěž v profesi vysokoškolského učitele“, 2024

Číslo smlouvy: 74/VŠ/2024

Zodpovědný řešitel za KDEP: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Cílem společného smluvního výzkumu je najít hlavní zdroje a spouštěcí mechanismy zátěže u vysokoškolských učitelů. Výzkumným úkolem je identifikovat hlavní projevy zátěže vysokoškolských učitelů Pedagogické fakulty UJEP, určit taktiky kompenzace stresové zátěže v profesi vysokoškolského učitele.

Mezinárodní projekt 2020 – 2023 „Mentor Training (MENTRA)“  

Registrační číslo: 2020-1-SK01-KA201-078250

Vedoucí projektu za spoluřešitele za VŠE v Praze: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Bližší informace o projektu jsou uvedeny zde.

MK-S 12391/2021 OPP 2022 – Program podpory pro památky světového dědictví – Projekt „Metodika edukace, prezentace a osvěty k docenění významu památek světového dědictví ve formálním vzdělávání“

Dotační titul: Ministerstvo kultury ČR

Hlavní řešitel Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s., sídlem U Santošky 1093/17, 150 00 Praha – doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Spoluřešitel (expertní poradní tým): KDEP – doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., Ing. Kateřina Berková, Ph.D., PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Projekt byl ukončen na konci roku 2022. Jedním z výstupů projektu je „Metodika edukace, prezentace a osvěty k docenění významu památek světového dědictví ve formálním vzdělávání“. Výstup je k dispozici zde.

Externí vědecko-výzkumný grant 2018 „Faktor financí a podnikavosti z hlediska rozvoje lidského kapitálu“
Dotační titul: Rada Grantové agentury – Akademická aliance

Registrační číslo: GA/2018/7

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)

Spoluřešitelé: KDEP FFÚ

Externí vědecko-výzkumný grant 2016 „Autoevaluační rámec a evaluační kultura jako vědecky podložený základ pedagogické komunikace v systému řízení kvality v podmínkách profesně orientované vysoké školy“
Dotační titul: Rada Grantové agentury – Akademická aliance

Registrační číslo: GA/2016/9

Hlavní řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc. (Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s.)

Spoluřešitelé: KDEP FFÚ

Přehled interních vědecko-výzkumných projektů

Projekt IGA 2022 – 2025 „Problematika distančního vzdělávání v kontextu středoškolského odborného vzdělávání“

Doba řešení: 1. 3. 2022 – 28. 2. 2025

Hlavní řešitel: PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Projekt IGA 2018-2020 „Komplexní výzkum osobnosti učitele ekonomických předmětů na středních školách v ČR“

Doba řešení: 1. 3. 2018 – 31. 12. 2020

Hlavní řešitel: prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

Projekt IGA 2015-2017 „Implementace metody případové studie a ekonomických her do sekundárního vzdělávání v kontextu rozvoje ekonomického myšlení a zkvalitňování prostupnosti s terciárním vzděláváním“

Doba řešení: 1. 3. 2015 – 31. 12. 2017

Hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt IGA na rok 2014 „Komparace vzdělávacích systémů v ČR a zahraničí v oblasti právního povědomí o hospodářských a majetkových trestných činech s ohledem na účetní a daňové aspekty“

Hlavní řešitel: Ing. Martin Polák (Katedra finančního účetnictví a auditingu FFÚ VŠE)

Spoluřešitel za KDEP FFÚ: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt IGA 2013 – 2014 „Zkvalitňování prostupnosti sekundárního vzdělávání s terciárním vzděláváním v kontextu mezinárodních účetních standardů IFRS“

Hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Přehled vybraných rozvojových projektů 

Interní rozvojový projekt na rok 2016 „Učebnice pro vybrané předměty FFÚ vyučované v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Kateřina Berková, Ph.D., Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Projekt Central Asian Center for teaching, Learning and Entrepreneurship (CACTLE) 2015 – 2018 (ERASMUS+)

Hlavní řešitel: Wirtschaftsuniversität Wien

KDEP jako hodnotitel projektu (Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Cílem projektu je zavedení ve střední Asii dlouhodobě udržitelných inovativních  center  pro výuku, učení a podnikání na základě mezinárodní spolupráce odborníků.

Interní rozvojový projekt na rok 2015 „Bakalářské předměty v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Kateřina Berková, Ph.D.)

Celoškolský interní rozvojový projekt na rok 2014 „Pedagogická příprava začínajících vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE“

KDEP jako hlavní řešitel (garant projektu Ing. Alena Králová, Ph.D.)

Interní rozvojový projekt na rok 2014 „Předměty FFÚ v angličtině“

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Lenka Holečková)

Interní rozvojový projekt na rok 2014 „Inovace předmětu „Didaktika cvičné firmy“ ve vztahu ke zkvalitnění přípravy absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE pro podnikovou praxi“

Hlavní řešitel: Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt FRVŠ na rok 2012: Inovace předmětu „Řízená pedagogická praxe“ v bakalářském studijním programu učitelství na Katedře didaktiky FFÚ VŠE v Praze

Řešitel: doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

Spoluřešitelé: Ing. Katarína Krpálková, Ph.D., Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Projekt Tempus European Commission „Entwicklung und Implementierung nachhaltig wirksamer Strukturen zur Entrepreneurship Erziehung in der Russischen Föderation und Tadschikistan“, 2010 – 2013

Hlavní řešitel: Wirtschaftsuniversität Wien

KDEP jako spoluřešitel (Ing. Alena Králová, Ph.D., Ing. Marie Urbanová, Ph.D.)