Státní závěrečná zkouška

Státní zkouška z Pedagogiky s psychologií se skládá ze dvou částí. Jedna část zahrnuje Pedagogiku (ZT) a druhá část Pedagogickou psychologii (ZT).

Okruhy z Pedagogiky:

1a. Předmět pedagogiky, vymezení pojmu výchova a dalších pedagogických pojmů, soustava pedagogických disciplín.

2a. Determinanty vývoje člověka, úloha výchovy ve vývoji, problém vychovatelnosti. Negativní důsledky krajních stanovisek dvoufaktorové teorie.

3a. Výchova a společnost. Ekonomické a sociální souvislosti výchovy a vzdělávání.

4a. Školská politika Evropské unie, hlavní trendy a vzdělávací strategie.

5a. Pojetí výchovy a vzdělávání ve starověku.

6a. Výchova a vzdělávání ve středověku.

7a. Pedagogické názory v období renesance a humanismu.

8a. Pedagogický systém Jana Ámose Komenského, jeho význam pro dnešní dobu.

9a. Názory na výchovu a vzdělávání v Evropě v 17. – 20. století.

10a.Vývoj školství a pedagogické názory v českých zemích v 17. ? 20. století, významné osobnosti.

11a.Vývoj školství a pedagogiky po vzniku samostatného Československa, současný stav.

12a.Hnutí tzv. ?nové výchovy? v 19. – 20. století, jeho příčiny, hlavní směry.

13a.Současné alternativní směry v pedagogické teorii a praxi.

14a.Vymezení pojmu obecná didaktika, problém cíle a obsahu vzdělání, vzdělávací programy. Mezipředmětové vztahy, pokusy o předmětovou integraci.

15a.Koncepce vyučování, jejich přednosti a nedostatky, didaktické zásady.

16a.Metody vyučování, jejich klasifikace a praktické užití. Didaktické technické prostředky.

17a.Organizační formy vyučování, problémy a perspektivy, modernizace forem. Využití v ekonomickém vzdělávání.

18a.Motivace žáka jako pedagogicko-psychologický problém, motivace při vyučování ekonomickým předmětům.

19a.Kontrola, hodnocení a klasifikace ve vyučování a v procesu výchovy. Hlavní problémy účelu a prostředků hodnocení, problém interpretace výsledků. Druhy a funkce zkoušek.

20a.Pedagogická diagnostika, její cíle, prostředky a význam v práci učitele.

21a.Osobnost učitele, podmínky jeho úspěšnosti. Příprava učitele na vyučování. Kompetence učitele, autorita a prestiž, aktuální problémy učitelské profese.

22a.Žák a školní třída, sociální chování žáka, možnosti pedagogického ovlivnění. Výchovný systém školy, řád školy, studentská samospráva, školní tradice.

23a. Morálka, její vývoj a význam v životě člověka. Svoboda a kázeň ve vztahu k odpovědnosti člověka. Morální rozvoj osobnosti, role výchovy.

24a. Výchovná funkce rodiny. Nedostatky v rodinné výchově a možnosti jejich překonávání. Spolupráce školy s rodiči žáků, organizace rodičů. Formy práce třídního učitele s rodiči žáků.

25a. Sociální prostředí mládeže. Pedagogický problém využívání volného času. Mimoškolní instituce výchovné a sociální. Hlavní příčiny sociálně patologických jevů a prevence.

 

Okruhy z Pedagogické psychologie

 1. Vztah biologické a sociální determinace ve vývoji a formování lidské osobnosti.
 2. Společenská skupina, její znaky a druhy. Specifika řízení skupiny žáků na střední škole a možné obtíže.
 3. Biologické, psychické a sociální zvláštnosti pubescentů a jejich vliv na proces učení se a vzdělávání.
 4. Biologické, psychické a sociální zvláštnosti dospívající mládeže a jejich vliv na proces učení se a vzdělávání.
 5. Biologické, psychické a sociální zvláštnosti dospělých a jejich vliv na proces učení se a vzdělávání. Problematiku studia pracujících na střední škole.
 6. Pedagogicko-psychologická diagnostika žáka, její cíle, význam a postup ve výchovně vzdělávacím procesu. Uveďte příklady.
 7. Vztah učitele a žáka. Mezilidské vztahy při školní a mimoškolní činnosti. Možné obtíže.
 8. Podstata učení, funkce a druhy učení. Příklady z práce učitele ekonomických předmětů.
 9. Psychologické směry, jejich pojetí utváření osobnosti a vliv na teorie učení. Možnosti aplikace v práci učitele ekonomických předmětů.
 10. Činitele ovlivňující proces učení a jak jejich vliv na osvojování nových znalostí, vědomostí a dovedností ve výuce ekonomických předmětů.
 11. Motivace a její význam pro efektivitu vzdělávacího procesu. Rozbor modelového příkladu.
 12. Schopnosti, nadání a jejich význam pro řízení a výsledky vzdělávacího procesu. Testování inteligence.
 13. Talentovaní žáci na středních ekonomických školách.
 14. Proces osvojování vědomostí a řízení procesu učení učitelem. Specifika samostudia. Proces utváření dovedností a řízení tohoto procesu učitelem.
 15. Dynamické vlastnosti osobnosti. Využití znalostí temperamentu žáků ve výchovně vzdělávací práci učitele.
 16. Kognitivní procesy a jejich využití v pedagogických souvislostech ekonomické praxe. Vnímání, pozornost, myšlení, paměť a fantazie v ekonomickém vzdělání.
 17. Psychohygiena ve vzdělávání. Problematika zvládání zátěže a únavy žáka a učitele ve vzdělávacím procesu.
 18. Emocionální stránka psychiky žáků a otázky citové výchovy u žáků střední školy.
 19. Stres, jeho fyziologické mechanismy, druhy a možnosti zvládání. Kognitivně-behaviorální techniky práce se stresem v ekonomickém vzdělávání.
 20. Konfliktní situace a možná řešení. Typologie konfliktů ve vzdělávání. Reakce na konfliktní situace. Agrese a hostilita ve školním prostředí.
 21. Psychosociální klima ve vyučování a vzdělávání
 22. Učitel a zvládání zátěže. Syndrom vyhoření v učitelské profesi. Sebereflexe profesní zátěže jako cesta k diagnostice a zvládání psychické zátěže.
 23. Podstata charakteru osobnosti.
 24. Problematika utváření žádoucích charakterových rysů žáků na střední škole.
 25. Proměny osobnosti a sociální kontext výchovy a vzdělávání. Hlavní aktéři-učitel, žáci, studenti, senioři. Změny sociokulturního kontextu a fungování školy. Proměna životního stylu a využití v pedagogické praxi.

 


Státní zkouška z Didaktiky ekonomických předmětů se skládá ze dvou částí. Ekonomika a Didaktika ekonomiky, do které vstupují předměty ZT: Ekonomie II, Didaktika ekonomických předmětů a předmět PZ: Didaktika ekonomiky. A účetnictví a Didaktika účetnictví, do které vstupují předměty: ZT: Manažerské účetnictví, Didaktika ekonomických předmětů a předměty PZ: Didaktika účetnictví.

Okruhy z ekonomiky a didaktiky ekonomiky

1a. Základní ekonomické poznatky v ekonomice, fungování tržního mechanismu, cíle a základy hospodaření. Vysvětlení problematiky. 1b. Didaktická analýza učiva na obchodních akademiích a ostatních středních školách.

2a. Organizace ziskové a neziskové. Jejich podstata. Vysvětlení problematiky.

2b. Didaktická analýza učiva na obchodních akademiích a ostatních středních školách.

3a. Právní formy organizací. Vysvětlení problematiky.

3b. Didaktická analýza učiva na středních a vyšších odborných školách.

4a. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek firmy. Vysvětlení problematiky.

4b. Didaktická analýza učiva středních a vyšších odborných školách.

5a. Marketing firmy se zaměřením na koncepce, průzkum trhu, propagaci a podporu prodeje.

5b. Didaktická analýza učiva středních a vyšších odborných školách.

6a. Zásobovací činnost firmy, hospodaření s materiálem a o vztazích k dodavatelům.

6b. Didaktická analýza učiva.

7a. Činnosti s dlouhodobým majetkem firmy (pořízení, hospodaření, vyřazení, evidence).

7b. Didaktická analýza učiva.

8a. Personální činnost firmy.

8b. Didaktická analýza učiva.

9a.Výrobní činnosti firmy.

9b. Didaktická analýza učiva.

10a.Marketingovém mix se zaměřením na výrobek a cenu.

10b. Didaktická analýza učiva.

11a. Národní a světové hospodářství.

11b. Didaktická analýza učiva.

12a. Zahraničně obchodní činnost firmy.

12b. Didaktická analýza učiva.

13a. Daně přímé (se zaměřením na daň z příjmu fyzických a právnických osob).

13b. Didaktická analýza učiva.

14a. Celnictví a celní politika.

14b. Didaktická analýza učiva na obchodních akademiích.

15a. Peněžnictví.

15b. Didaktická analýza učiva.

16a. Pojišťovnictví.

16b. Didaktická analýza učiva.

17a. Finanční řízení organizací se zaměřením na financování a finanční analýzu.

17b. Didaktická analýza učiva na středních a vyšších odborných školách.

18a. Daně nepřímé se zaměřením na daň z přidané hodnoty a spotřební daň.

18b. Didaktická analýza učiva.

19a. Kapitálový a finanční trh za zaměřením na cenné papíry.

19b. Didaktická analýza učiva.

20a. Majetkové daně.

20b. Didaktická analýza učiva.

21a. Podnikový management.

21b. Didaktická analýza učiva.

22a. Magický čtyřúhelník.

22b. Didaktická analýza učiva.

23a. Hospodářský cyklus.

23b. Didaktická analýza učiva.

24a. Fiskální a monetární politika.

24b. Didaktická analýza učiva.

25a. Soustava učiva v předmětu ekonomika na středních a vyšších odborných školách. Srovnání výuky. 25b. Koncentrické a lineární uspořádání učiva v předmětu ekonomika, vyučovací metody.

 

Okruhy z účetnictví a didaktiky účetnictví

1a. Účetní dokumentace.

1b. Didaktická analýza učiva na obchodních akademiích a vyšších odborných školách. 2a. Rozvaha.

2b. Didaktická analýza učiva na obchodních akademiích a vyšších odborných školách. 3a. Soustava účtů.

3b. Didaktická analýza učiva

4a. Účetní zápisy, účetní knihy a jejich kontrola.

4b. Didaktická analýza učiva.

5a. Základní účtování výrobků.

5b. Didaktická analýza učiva.

6a. Účtování zásob vlastní činnosti.

6b. Didaktická analýza učiva 2. koncentrického okruhu na obchodních akademiích. 7a. Účetní uzávěrka.

7b. Didaktická analýza učiva.

8a. Účetní závěrka.

8b. Didaktická analýza učiva.

9a. Základní účtování peněžních prostředků a bankovních úvěrů.

9b. Didaktická analýza učiva.

10a. Zúčtovací vztahy.

10b. Didaktická analýza učiva.

11a. Základním účtování materiálových zásob.

11b. Didaktická analýza učiva.

12a. Účtování materiálových zásob.

12b. Didaktická analýza učiva v 2. koncentrickém okruhu na obchodních akademiích.

13a. Účtování zboží.

13b. Didaktická analýza učiva.

14a. Základní účtování dlouhodobého majetku.

14b. Didaktická analýza učiva.

15a. Pořízení a vyřazení dlouhodobého majetku.

15b. Didaktická analýza učiva v 2. koncentrickém okruhu OA.

16a. Účtování mezd.

16b. Didaktická analýza učiva.

17a. Časové rozlišení nákladů a výnosů.

17b. Didaktická analýza učiva.

18a. Výsledek hospodaření, jeho zjišťování a zdanění.

18b. Didaktická analýza učiva.

19a. Účtování na kapitálových účtech.

19b. Didaktická analýza učiva.

20a. Kalkulace a rozpočty.

20b. Didaktická analýza učiva.

21a. Manažerské účetnictví.

21b. Didaktická analýza učiva.

22a. Mezinárodní účetní standardy IFRS.

22b. Didaktická analýza učiva.

23a. Soustava učiva na SŠ a VOŠ.

23b. Práce s účetními příklady v účetnictví.

24a. Koncepce ekonomického vzdělávání a vyučovací metody ve výuce účetnictví na OA a VOŠ. 24b. Hlavní problémy při vyučování účetnictví na OA a VOŠ.

25a. Srovnání výuky předmětu účetnictví na různých typech SŠ a VOŠ.

25b. Význam didaktiky účetnictví pro ekonomické vzdělávání.