Charakteristika studijního programu

Studijní program je zaměřen na přípravu kvalifikovaných učitelů ekonomických předmětů jako regulovaného povolání pro síť středních škol a vyšších odborných škol v intencích školského zákona, zákona o pedagogických pracovnících a dalších platných zákonných předpisů a norem. Systematicky navazuje na základní bázi ekonomických, pedagogických, psychologických a didaktických poznatků, získaných v bakalářském studijním programu „Vzdělávání ve financích a účetnictví“. V navazujícím magisterském studiu budou podstatně rozšířeny, prohloubeny a k oblasti učitelství vyprofilovány odborné, pedagogicko-psychologické a didaktické kompetence, potřebné pro výkon učitelské profese a úspěšnou výchovně-vzdělávací praxi vzdělavatelů na středních školách a vyšších odborných školách.

 

Profil absolventa 

Profil absolventa je založen na bázi excelentní odborné úrovně poznatků z ekonomických předmětů, vycházející z rozsahu standardního magisterského stupně studia Vysoké školy ekonomické v Praze, a dále je v souladu s podmínkami regulovaného učitelského povolání prohlubuje o interiorizované struktury vědomostí, dovedností a schopností z oblasti pedagogiky, pedagogické psychologie, oborové didaktiky a speciálních didaktik ekonomických předmětů. Standardní a obligatorní součástí studia je reflektivní pedagogická praxe studentů, realizována v síti fakultních cvičných škol Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. Studenti si zde ověřují teoretické poznatky, získávají a upevňují pracovní dovednosti a návyky a získávají primární pedagogické zkušenosti.

Základem kompetenčního modelu jsou kvalitní a důkladné odborné ekonomické kompetence, následně rozšířené o struktury kompetencí pedagogických, zahrnujících způsobilost studentů didakticky analyzovat a inovovat učivo, transformovat ekonomické poznatky do vzdělávacího obsahu ekonomických předmětů, uchopit metodologii poznání oboru a pochopit a podchytit mentalitu žáků, umožňující zvolit vhodnou vzdělávací strategii, motivující styl výuky, podporující preferované styly učení žáků, získat praktické učitelské dovednosti a návyky pro moderní způsob vedení výuky ekonomických předmětů. Studenti budou způsobilí využívat moderní učební pomůcky a didaktickou techniku, kreativně si sami autorsky připravovat vlastní originální učební pomůcky a využívat moderní technologie vzdělávání včetně aplikací informačních a komunikačních technologií na podporu online výuky a distančního vzdělávání. Budou disponovat vyspělými důkladně prakticky prověřenými prezentačními a komunikačními dovednostmi. Budou schopni koncipovat, organizovat a realizovat výuku integrovaných forem výuky v podobě cvičných (fiktivních) firem, studentských společností v programu Junior Achievement apod. Praktické didaktické dovednosti budou podloženy poznatky pedagogicko-psychologických disciplín, zejména znalostmi obecné pedagogiky, pedagogické psychologie a etiky učitelské práce, ověřené v rámci reflektované pedagogické praxe na fakultních cvičných školách. Studenti budou ovládat základní strategii pedagogické práce v souvislosti se znalostí všech zásadních odborných, psychologických a sociálních aspektů řízení práce škol. Studenti budou mít představu o organizaci a řízení práce ve školním prostředí, o zpětné vazbě ve vzdělávací praxi, o evaluačních a autoevaluačních procedurách a systémech řízení kvality jako základu pro trvalé zlepšování a kultivace organizační kultury ve školách.