70 let katedry 1953-2023

Katedra didaktiky ekonomických předmětů v roce 2023 slaví 70. výročí od svého vzniku! 

Učitelství ekonomických předmětů se na Vysoké škole ekonomické v Praze  zajišťovalo od roku 1953 v různých formách. V uvedené přípravě budoucích učitelů převládalo studium v prezenční  i v kombinované formě doplňujícího pedagogického studia.

V následujícím textu, který vychází z příspěvku o historii katedry s názvem „Příprava učitelů na katedře didaktiky ekonomických předmětů od roku 1990-2023“ autorky Ing. Aleny Králové, Ph.D., jsou uvedena hlavní fakta o vývoji katedry.

Příspěvek v plném znění je uveden zde.

 

Vývoj v období od roku 1990

Katedra pedagogiky, která uvedenou přípravu do roku 1990 zajišťovala,  byla v r. 1990 přejmenována na Katedru didaktiky ekonomických předmětů (KDEP). Byla převedena z Národohospodářské fakulty na nově vzniklou Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze, což  lépe a výstižněji odpovídalo jejímu odbornému zaměření z pohledu přípravy učitelů pro výuku účetnictví a ekonomiky.  Katedru pod novým názvem jmenoval rektor Věnek Šilhan. Od roku 1990 bylo zde vychováno několik stovek učitelů, kteří působili či působí na všech typech středních a vyšších odborných školách jako vyučující, jako ředitelé škol, jako učitelé na vysokých školách či v ekonomické praxi.  Katedra pomáhala ostatním pracovištím Vysoké školy ekonomické zejména při výchově mladých učitelů. Získala právo vychovávat v oboru teorie vyučování ekonomickým předmětům doktorandy, kteří se pak stali doktory filosofie (Ph.D.), možnost habilitací docentů v oboru, ale i profesorů.

 

Vedoucí katedry a jejich zástupci 

Uvedené období od roku 1990 až po současnost lze charakterizovat jako období mnohých změn ve vedení katedry, což bylo způsobeno nejen politickou a společenskou situací, ale též věkovou strukturou členů katedry.  Do roku 1990 se o hlavní rozvoj katedry zasloužil prof. Ing. Jiří Koudela, CSc., po roce 1990 novým vedoucím katedry byl jmenován prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc.

Kolektiv katedry po roce 1990 (Rotport, Trnka, Králová, Asztalos, Dvořáček, Zahálková, Koudela, pracovnice CEFIFU, Zejda)

 

Přehled dalšího vývoje vedení katedry je uveden v následující tabulce.

Období Vedoucí katedry Zástupce vedoucí/ho katedry Sekretářky
1990-1994 prof. Ing. Ondřej Asztalos, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Eva Zahálková
1994-2002 doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. Eva Zahálková
2002-2006 PhDr. Bohumil Zejda, CSc. doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. Jarmila Petrůvová
2006-2010 doc. PhDr. Jiří Dvořáček, CSc. Ing. Alena Králová, Ph.D. Jarmila Petrůvová
2010-2022 Ing. Alena Králová, Ph.D. Ing. Marie Urbanová, Ph.D. (do roku 2011) Jarmila Petrůvová
Ing. Katarína Krpálková Krelová , PhD., ING-PAED IGIP (od roku 2011) Jarmila Petrůvová (do roku 2020)

Mgr. Anita Rolenc (od r. 2020)

Bc. Marie Purmenská

(od r. 2022)

2022-současnost doc. Mgr. Ing. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP Ing. Kateřina Berková, Ph.D. Bc. Marie Purmenská

 

Galerie vedoucích kateder v postupném pořadí

Členové KDEP

Od roku 1990 se počet členů a jejich struktura měnily. V jednotlivých letech 1990-2020 na katedře působili mnozí vyučující. Vedle jejich jmenného seznamu je uvedena vyučovaná disciplína za dobu působení na katedře, vývoj ve struktuře vyučovaných předmětů a období působení. Více je uvedeno v příspěvku o vývoji katedry po roce 1990 (níže na této stránce).

Mezi nejvýznamnější učitele katedry, kteří se zasloužili o její rozvoj, patří: prof. Koudela, prof. Asztalosz a doc. Rotport. Prof. Asztalos a prof. Koudela stáli jak u zrodu katedry na Vysoké škole ekonomické, tak  i u zrodu Fakulty financí a účetnictví VŠE

Prof. Jiří Koudela, CSc. byl vedoucím katedry v letech  1967 – 1990. Ve vědecké, pedagogické a publikační práci se věnoval teorii vyučování odborných předmětů, didaktice ekonomických předmětů, zejména didaktice účetnictví a otázkám vzdělávání učitelů odborných předmětů. Byl proděkanem fakulty, prorektorem pro pedagogickou práci. Napsal řadu středoškolských učebnic  i řadu dalších celostátně využívaných učebních pomůcek, napsal první učebnici Didaktika základů účetnictví (1983).

prof. Koudela

Prof. Ondřej Asztalos, CSc. byl vedoucím katedry, zabýval se metodikou ekonomie a praktickým ekonomickým cvičením. Ve vědecké, pedagogické a publikační práci se věnoval oborové didaktice ekonomických předmětů. Na fakultě financí a účetnictví vykonával po dobu dvou funkčních období funkci proděkana pro vědu a výzkum. Pracoval v Radě vysokých škol. V roce 1996 vydal učebnici Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v České republice.

Doc. Ing. Miloslav Rotport, CSc. byl vedoucím katedry,  v roce 1992 založil na katedře Centrum fiktivních firem, které po dobu 10 let vedl. Zabýval se didaktikou ekonomie, didaktikou fiktivní firmy, didaktickou technikou a také didaktikou účetnictví. Mezi jeho nejznámější publikace patří Didaktika práce ve fiktivní firmě (2013).

 

Struktura studijních plánů a vývoj předmětů a tvůrčí činnost katedry jsou uvedeny v plném znění v příspěvku „Příprava učitelů na katedře didaktiky ekonomických předmětů od roku 1990-2023“.

 

Vnější vztahy katedry a spolupráce s praxí

Katedra spolupracovala  a spolupracuje se zahraničními katedrami, které se zabývají přípravou učitelů. Činnost je zaměřena na mezinárodní konference, mezinárodní výjezdní zasedání, workshopy, publikační a projektovou činnost. Od roku 1990 se např. jednalo se o Humboldovu univerzitu v Berlíně, Katedru pedagogiky Ekonomické  university v Bratislavě, se kterou rozvíjí intenzívní dlouhodobou vědeckou spolupráci až do současného období. V posledních letech také rozvíjí spolupráci s Institutem für Wirtschaftspädagogik ve Vídni, s univerzitou Konstantina v Nitře i s jinými katedrami v Maďarsku v Egeru, v Srbsku.

Kolektiv katedry na výjezdním zasedání v Nicově 2012 (Asztalos, Dvořáček, doktorand Klvaňa, Koudela, Krpálek, Krpálková, Králová, Holečková, HadjMoussova, Trnka)

 

Výjezdní zasedání  2018 (kolektiv KDEP VŠE a KP EU Bratislava na exkurzi v Českých Budějovicích – Budvar)

 

Výjezdní zasedání  2017 ve Vysokých Tatrách (kolektiv KDEP VŠE a KP EU Bratislava)

 

Katedra soustavně udržuje kontakty se středními školami, zvláště s obchodními akademiemi při účasti na mezinárodních či regionálních veletrzích fiktivních a JA firem, při zajišťování pedagogických praxí. Jedná se o obchodní akademie, které jsou fakultními cvičnými školami FFÚ: Českoslovanská akademie obchodní – Resslova 5, Českoslovanská akademie obchodní – Dr. Edvarda Beneše, Resslova 8, OA Vinohradská, OA Heroldovy sady, OA Kubelíkova, Karlínská obchodní akademie a vyšší odborná škola ekonomická, OA Hovorčovická, OA Krupkovo náměstní, OA Dušní a OA Bubeneč.

Při zajišťování bakalářských praxí spolupracuje také s dalšími středními i základními školami, dále katedra rozvíjí spolupráci s dalšími institucemi např. s Národním pedagogickým institutem (dříve Národní institut pro další vzdělávání) při přípravě revizí rámcových vzdělávacích programů pro střední školy, s Centrem fiktivních firem, s neziskovou organizací Junior Achievement, o.p.s.

Vedení mezinárodního workshopu dr. Berkové se studenty oboru učitelství ve Virtu 2018

 

Ve září 2021 byla Vysoká škola ekonomická hostitelem třetího mezinárodního setkání řešitelů projektu MENTRA (zkratka projektu Mentor training), do kterého byla přímo zapojena Katedra didaktiky ekonomických předmětů Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze. Projektu se účastnilo celkem 6 vysokoškolských pracovišť ze 4 zemí z prostoru střední Evropy (Slovensko, Česká republika, Maďarsko, Srbsko). Projekt MENTRA je zaměřený na rozvoj lektorských dovedností a ve svém cíli určený především mladým začínajícím učitelům a lektorům (mentee). Výsledkem je návrh kurikula pro vzdělávání cvičných a uvádějících učitelů včetně odborné praktické příručky koncipované formou vademeca pro cvičné učitele. Účastníky uvítal děkan Fakulty financí a účetnictví doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. V úvodním slovu připomněl význam vzdělávání cvičných učitelů a vyzdvihl mimořádnou náročnost mezinárodního projektu během celosvětové COVID pandemie.
Katedra za celé období od roku 1990 významně přispěla k výchově mladých učitelů ekonomických předmětů, kteří působí na všech středních a vyšších odborných školách v České republice jako učitelé či ředitelé škol. Studiem získali a získávají dvě profesní kvalifikaceekonomickou a pedagogickou. Jsou připravováni pro výuku ekonomických předmětů na 1 319 středních a 180 vyšších odborných školách, mohou působit ve všech formách podnikového vzdělávání i jako manažeři v oblasti ekonomické praxe. Kromě toho katedra přispívá k rozvoji vysokoškolské pedagogiky a pomáhá ostatním pracovištím Vysoké školy ekonomické při výchově mladých učitelů (zejména doktorandů). Vychovala řadu doktorandů v oboru Teorie vyučování ekonomickým předmětů, kteří získali titul Ph.D. Zajistila profesní rozvoj docentům, ale i profesorům. Je zřejmé, že příprava učitelů ekonomických předmětů soustředěná na Vysoké škole ekonomické v Praze postupuje správným směrem.