Pokyny pro autory

Sborník a pokyny pro autory

Příspěvky budou podléhat recenznímu řízení a v případě přijetí publikovány ve sborníku v online podobě. Sborník bude vydán a distribuován následně po konání konference.

Příspěvky zasílejte na adresu: kdep@vse.cz. Termín pro zaslání příspěvku je 30. září 2023 do 10. října 2023 včetně.

 • Příspěvky jsou akceptovatelné v českém, slovenském i anglickém jazyce.
 • Akceptovatelný rozsah příspěvku je min. 4 strany textu formátu A4 včetně abstraktu, klíčových slov v jazyce příspěvku a anglickém jazyce, tabulek, obrázků, seznamu literatury a kontaktní adresy autora/ů.
 • Příspěvky psané bez použití šablony či v případě nedodržení šablony včetně způsobu označování citovaných zdrojů v textu a v seznamu literatury budou vyřazeny ještě před odesláním do recenzního řízení.
 • Nadpis musí být napsán v jazyce příspěvku a anglickém jazyce.
 • Abstrakt musí být napsán v jazyce příspěvku a anglickém jazyce v rozsahu max. 150 slov, max. 6 klíčových slov v jazyce příspěvku a anglickém jazyce. Klíčová slova jsou řazena podle jejich důležitosti a oddělovaná středníkem.
 • Všechny okraje velikosti 2,5 cm, typ písma Times New Roman, velikost písma 12 b.(text) a 14 b. (nadpis I), resp. 12 b. (nadpis II), tabulky a obrázky velikost 11b., řádkování jednoduché.
 • Použijte max. dvě úrovně nadpisů.
 • Stránky nečíslujte.
 • Všechny prameny uvedeny v seznamu literatury a citace uvedené v textu musí být označeny v textu podle APA style. Způsob citování je uveden na této stránce: http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php.
 • Označení zdrojů pomocí poznámkou pod čarou je zakázáno.
 • Uveďte JEL klasifikaci. Pro nalezení kódu využijte tuto webovou stránku, viz: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Šablona příspěvku v češtině

Template EN