Pokyny pro autory

Pokyny pro autory

Příspěvky zasílejte na adresu: kdep@vse.cz.

 • Příspěvky jsou akceptovatelné v českém, slovenském i anglickém jazyce.
 • Příspěvky podléhají recenznímu řízení dvěma nezávislými recenzenty.
 • Akceptovatelný rozsah příspěvku je max. 6 stran textu formátu A4 včetně abstraktu, klíčových slov v jazyce příspěvku a anglickém jazyce, tabulek, obrázků, seznamu literatury a kontaktní adresy autora/ů. Příspěvky psané bez použití šablony nebudou přijaty.
 • Nadpis musí být napsán v jazyce příspěvku a anglickém jazyce.
 • Abstrakt musí být napsán v jazyce příspěvku a anglickém jazyce v rozsahu max. 150 slov, max. 5 klíčových slov v jazyce příspěvku a anglickém jazyce.
 • Všechny okraje velikosti 2,5 cm, typ písma Times New Roman, velikost písma 12 b.(text) a 14 b. (nadpis I), resp. 12 b. (nadpis II), tabulky a obrázky velikost 11b., řádkování jednoduché.
 • Použijte max. dvě úrovně nadpisů.
 • Stránky nečíslujte.
 • Všechny prameny uvedeny v seznamu literatury musí být označeny v textu způsobem, který naleznete na této stránce: http://library.concordia.ca/help/citing/apa.php.
  • Označení zdrojů pomocí poznámkou pod čarou je zakázáno. Bude vráceno autorovi k přepracování.
 • Uveďte JEL klasifikaci. Pro nalezení kódu využijte tuto webovou stránku, viz: http://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php

Šablona příspěvku:

sablona prispevku_cz

template_en