Současná úprava

Studijní program:

P 6217 FINANCE A ÚČETNICTVÍ

Studijní obor:

TEORIE VYUČOVÁNÍ EKONOMICKÝCH PŘEDMĚTŮ

Doktorské studium oboru teorie vyučování ekonomickým předmětům zabezpečuje vědeckou přípravu učitelů ekonomických předmětů v systému jejich dalšího vzdělávání. Jako forma vědecké výchovy je určeno pro zájemce, kteří ve své dosavadní činnosti projevili hluboký zájem o problematiku vzdělávání a výchovy v ekonomických vědách a mohou tento zájem prokázat odbornými aktivitami (publikační činností, spoluprací na výzkumu, praktickou pedagogickou činností).

Cílem je umožnit další profesní osobnostní růst a zajistit u části učitelů také vědeckou kvalifikaci v návaznosti na pregraduální vzdělávání. Absolventi doktorského studia se budou podílet na vědecké práci zejména v oblasti tvorby učebnic, v oblasti organizace a řízení pedagogických procesů, školního managementu, ekonomiky vzdělávání atd. Uplatnění najdou i v oblasti zajišťování celoživotního vzdělávání učitelů středních škol.

Organizace doktorského studia se řídí principy doktorského studia fakulty financí a účetnictví.

Podmínky přijímacího řízení
K doktorskému studiu mohou být přijati absolventi ukončeného inženýrského resp. magisterského studia s ukončeným pedagogickým vzděláním (základní pedagogickou kvalifikací včetně DPS) na vysoké škole (zejména VŠE). Další podmínkou přijetí je minimálně tříletá praxe v oboru (jako učitelé odborných ekonomických předmětů na střední odborné, vyšší odborné nebo vysoké škole ekonomického zaměření, případně jako pracovníci v oblasti školské správy a řízení).

Přijetí ke studiu je podmíněno úspěšným absolvováním přijímacího řízení. O přijetí rozhoduje děkan fakulty financí a účetnictví na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky s ohledem na kapacitu školitelů.

Doplňkové informace o přijímací zkoušce upřesňují některé podmínky přijetí na doktorské studium od roku 2005.

Formuláře přihlášek 
Formuláře jsou ke stažení na http://f1.vse.cz. K přihlášce ke studiu přiloží uchazeč tyto doklady:
1. Stručný odborný životopis.
2. Doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání – kopii diplomu a závěrečného vysvědčení. Pokud uchazeč předpokládá ukončení studia v termínu po podání přihlášky a před konáním přijímací zkoušky – přiloží k přihlášce ke studiu prohlášení o termínu předpokládaného ukončení studia. Uchazeči, kteří absolvovali vysokou školu v zahraničí, přikládají ověřenou kopii nostrifikace dokladu o absolvování magisterského (Master´s Degree) stupně vysoké školy a získaného diplomu nebo potvrzení o tom, že o ni požádali. Uvedené doklady o dosažení vysokoškolského vzdělání (včetně jejich případné nostrifikace) je uchazeč povinen předložit nejpozději v den konání přijímací zkoušky.
3. Soupis publikovaných odborných prací se stručnou anotací, příp. posudky těchto prací.
4. Vědeckou esej na zvolené finanční, účetní téma nebo z oblasti teorie vyučování ekonomických předmětů v rozsahu do cca 10 stran A4. Součástí předložené vědecké eseje je i představa o zaměření a struktuře doktorské disertační práce včetně podrobného seznamu domácí a světové literatury pojednávající o této problematice. Uchazečům se doporučuje předem konzultovat zaměření vědecké eseje a disertační práce s docenty nebo profesory příslušných oborů.
5.Podání přihlášky 

Přihláška se podává pouze elektronicky.  Administrativní poplatek za přijímací řízení se v žádném případě nevrací (ani v případě neúčasti na přijímacích zkouškách), pokud chce uchazeč požádat o povolení vykonat přijímací zkoušky z jiného světového jazyka nežli angličtiny, zašle děkanovi nejpozději dva týdny před posledním termínem k podání přihlášky ke studiu žádost se zdůvodněním. Děkan může ve výjimečných případech povolit zkoušku z jiného jazyka z důvodu zaměření disertační práce. Rozhodnutí děkana v této věci uchazeč obdrží ještě před termínem podání přihlášky.
O způsobu dodání  dalších požadovaných dokladů se uchazeč domluví předem se studijní referentkou paní Kokešovou tak, aby přihláška byla podána  nejpozději do 15. května.

Poplatek za přijímací řízení
Po odeslání elektronické přihlášky obdrží uchazeč (na elektronickou adresu,
kterou v přihlášce uvede) číslo účtu a variabilní symbol, které použije pro
platbu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením. Poplatek ve výši
580,– Kč lze uhradit výhradně tímto způsobem.
Bližší informace získá uchazeč na stránkách školy:

http://www.vse.cz/kategorie.php?IDkat=2326

Přijímací zkouška se koná v termínu a místě uvedeném na pozvánce k přijímací zkoušce, kterou obdrží každý uchazeč, který podal řádně přihlášku.

Před přijímací zkouškou je uchazeč povinen:
prokázat svoji totožnost a občanství – občanským průkazem, popř. pasem, předložit originál vysokoškolského diplomu nebo jeho notářsky ověřenou kopii, předložit diplomovou práci z magisterského stupně studia.

Přijímací zkouška se skládá z:
1. odborné zkoušky
2. zkoušky z anglického jazyka

Odborná zkouška se koná formou rozpravy k problematice oboru zaměřené zejména na otázky pedagogiky, psychologie a didaktiky ekonomických předmětů (zejména oborové). Posuzuje se přitom odborný zájem, znalost oboru a celková připravenost uchazeče k doktorskému studiu. Při odborné rozpravě se předpokládá úroveň znalostí v rozsahu státní zkoušky na specializaci učitelství odborných předmětů ekonomických. Součástí rozpravy u odborné zkoušky je předložení diplomové práce, případně závěrečné práce DPS.

Doporučená literatura pro přípravu na odbornou zkoušku:

Asztalos, O. Ekonomické vzdělávání v systému středního a vyššího školství v České republice, 1996
Bertrand, Z. Soudobé teorie vzdělávaní. Praha, Portál 1998
Čáp, J. Psychologie výchovy a vyučování. Praha, Karolinum 1997
Gavora, P. Výzkumné metody v pedagogice. Brno, Paido 1996
Kolektiv. Ekonomické vzdělávání na středních a vyšších odborných školách. Praha, VŠE Acta oeconomica pragensia č. 6/1998
Nakonečný, M. Základy psychologie. Praha, Academia 1998

Zkouška z anglického jazyka (zkoušku z jiného světového jazyka z důvodu zaměření disertační práce může ve výjimečných případech povolit na základě žádosti uchazeče děkan fakulty. Pokud chce uchazeč požádat o povolení vykonat přijímací zkoušky z jiného světového jazyka nežli angličtiny, zašle děkanovi nejpozději dva týdny před posledním termínem k podání přihlášky ke studiu žádost se zdůvodněním. Rozhodnutí děkana v této věci uchazeč obdrží ještě před termínem podání přihlášky). Zkouška z jazyku trvá cca 30 min. a obsahuje dvě části o četba odborného obecně ekonomického textu (15-20 řádek), sumarizace, obsah, případně překlad do češtiny. o rozprava na téma odborné specializace kandidáta a jeho studijních záměrů.

Hodnocení přijímací zkoušky
Každá část přijímací zkoušky, tj. odborná zkouška a zkouška z jazyka se klasifikují stupni: 1 – výborně, 2 – velmi dobře, 3 – dobře, 4 – nevyhověl. Pokud je uchazeč z některé části přijímací zkoušky hodnocen stupněm 4 – nevyhověl, pak u přijímací zkoušky neprospěl. Komise zapíše stručné zdůvodnění tohoto výsledku. Uchazečům, kteří prospěli, komise vypočte průměr klasifikace za všechny části přijímací zkoušky, přičemž klasifikace odborné zkoušky se započítává třikrát. Průměr se vypočítá zaokrouhlením na dvě desetinná místa. Podle vypočteného průměru, odborného zaměření uchazeče a kapacity školitelů v daném studijním programu děkan rozhodne o přijetí či nepřijetí ke studiu. Přijati mohou být pouze uchazeči, kteří prospěli ve všech částech přijímací zkoušky a pro něž existuje kapacita školitelů v daném studijním programu. Pokud je kapacita školitelů nižší než počet uchazečů, kteří u přijímací zkoušky prospěli, budou mít přednost uchazeči s lepším dosaženým průměrem. Platnost úspěšně vykonané přijímací zkoušky je jeden rok. V případě nepřijetí pro momentální nedostatek školitelů se může uchazeč předepsaným způsobem přihlásit v příštím termínu přijímacího řízení s žádostí o uznání úspěšně vykonané přijímací zkoušky.

Přezkumné řízení
Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí může uchazeč požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi školy prostřednictvím děkana fakulty, který rozhodnutí vydal a to do 30 dnů ode dne doručení. Viz Studijní a zkušební řád VŠE pro studium doktorských studijních programů.

Standardní doba studia
Studium je organizováno na fakultě financí a účetnictví ve standardní době tří akademických roků a v maximální době pěti akademických roků.