Vzorový studijní plán a přehled předmětů

Třísemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět Vyučující 1. semestr 2. semestr 3. semestr Celkem
1DP418_7 Pedagogická psychologie PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

PhDr. T. Vacínová, Ph.D.

 18/18 18/18
1DP419_7 Pedagogika a pedagogická komunikace Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. 18/18 18/18
1DP504_7 Moderní materiální didaktické prostředky Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD. 6/4 6/4
1DP505_7 Didaktika ekonomických předmětů Doc. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA 12/8 12/8
1DP501_7 Didaktika ekonomiky Ing. A. Králová, Ph.D. 12/8 12/8
1DP502_7 Didaktika účetnictví Ing. K. Berková, Ph.D.

Ing. M. Fišerová, Ph.D.

12/8 12/8
1DP520_7 Práce ve fiktivní firmě Doc. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA 4/5 4/5
1DP521_7 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement Ing. A. Králová, Ph.D. 4/5 4/5
1DP509_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce ekonomiky (s využitím IKT) Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD.

Ing. A. Králová, Ph.D.

20/- 20/-
1DP508_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce účetnictví (s využitím IKT) Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD.

Ing. K. Berková, Ph.D.

Ing. M. Fišerová, Ph.D.

 

20/- 20/-
1DP560_7 Pedagogická praxe náslechová Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE) 20/- 20/-
1DP561_7 Pedagogická praxe párová Ing. A. Králová, Ph.D.

(+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE)

10/- 10/-
1DP564_7 Řízená reflektivní pedagogická praxe Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD. (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE) 30/- 30/-
1DP562_7 Seminář k závěrečné práci Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. (+ostatní vyučující v roli konzultanta – vedoucí ZP) 4/6 4/6
Celkové počty hodin 54/48 72/26    64/6 190/801)
Celkem       270

v čitateli jsou uvedeny hodiny prezenční výuky, ve jmenovateli hodiny výuky distanční (prostřednictvím MS Teams a studijních opor) a pedagogické praxe realizované na fakultních cvičných školách.

Lektoři

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Ing. Alena Králová, Ph.D.

PhDr.. Kristýna Krejčová, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING – PAED IGIP

doc. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 


Studijní povinnosti 

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích v pevné vazbě.

 


Přehled předmětů

1DP418_7 Pedagogická psychologie uvádí studenty do pedagogicko-psychologického myšlení s důrazem na aplikaci psychologických poznatků do pedagogické činnosti. Proto bude v kurzu věnována pozornost současným směrům psychologie včetně teorií učení, které z nich vyplývají, dále bude věnována pozornost problematice učení a všech psychických složek, které se na něm podílejí. Vzhledem k věku studentů, se kterými budou účastníci kurzu pracovat, bude pozornost rovněž věnována základním informacím z vývojové psychologie, především období dospívání. Dále budou prezentovány a diskutovány psychologické aspekty inkluzivního vzdělávání se zaměřením na žáky a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

Časová dotace předmětu: 36 h

 

1DP419_7 Pedagogika a pedagogická komunikace seznamuje studující se základními teoretickými i praktickými problémy výchovy a vzdělávání a poskytnout tak nezbytný předpoklad k pedagogickým činnostem. Kurs je zaměřen na základy obecné pedagogiky, didaktiku a vybrané otázky z vývoje pedagogického myšlení a pedagogické praxe, zejména se zaměřuje na problematiku současného školství (integrace a inkluze žáků v našem školství, financování školství, proměny kurikula aj.). Součástí předmětu jsou rovněž výklady z rétoriky a cvičení z oblasti komunikačních strategií. Správná komunikace uvnitř vzdělávací instituce i směrem k veřejnosti je jedním z nezbytných předpokladů zdravého a úspěšného školského systému. Vyspělá komunikační inteligence zvyšuje celkovou kulturnost společenského jednání i chování jednotlivce (učitele), jedinci dovoluje vytvářet nezbytné předpoklady pro jeho sebeuvědomění (autoreflexi).

Časová dotace předmětu: 36 h

 

1DP504_7 Moderní materiální didaktické prostředky seznamují budoucí učitele s možnostmi využití odpovídajících metodických pomůcek a učebních textových, hypertextových a multimediálních pomůcek při výuce ekonomických předmětů a finanční gramotnosti. Pozornost bude věnována jejich tvorbě a využití v pedagogické praxi. Kurz bezprostředně navazuje na poznatky získané v pedagogické psychologii a v pedagogice.

Časová dotace předmětu: 10 h

 

1DP505_7 Didaktika ekonomických předmětů si klade za cíl položit důkladné základy obecných a oborově specifických aspektů teorie vyučování skupiny ekonomických předmětů a aplikace finanční gramotnosti na druhém stupni základních, středních a vyšších odborných škol.  Pozornost se u tohoto klíčového předmětu koncentruje na funkční transformaci ekonomických věd do dvoustupňového kurikula ekonomických předmětů, tedy na didaktickou transformaci a interpretaci učiva, na aplikaci moderních koncepcí vzdělávání ve vazbě na konstrukci modelů řízení výuky, identifikaci vzdělávacích potřeb a posilování motivace žáků, jejich personalizace, socializace, na didaktickou analýzu učiva, formulování a dosahování přiměřených výchovně vzdělávacích cílů, modernizace učiva, optimalizace materiálních a nemateriálních didaktických prostředků do jednoho funkčního celku. Pozornost bude věnována pedagogické komunikaci, propojení a synergii stylů výuky se styly učení žáků, individuálnímu přístupu a diverzitě ve smyslu specifického zaměření pozornosti učitele na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky nadané. Předmět bude orientován prakticky, aby budoucí učitelé byli schopni analyzovat základní kurikulum (RVP) a konstruovat učební dokumenty školního kurikula (ŠVP), porozuměli principům competence based learning and teaching a self responsible learning, aby byli schopni je kreativně aplikovat a pracovat s návaznými pedagogickými dokumenty jako jsou časově tematické plány a byli způsobilí připravit si kvalitní a funkční přípravy na vyučování, aby byli připraveni na praxi reálného vedení výuky, znali kritéria hospitační a inspekční činnosti, dokázali vést podnětné, aktivizující, odborně fundované a didakticky správně uskutečňované vyučovací jednotky, které by motivovaly žáky a utvářely odpovídající struktury jejich odborných a klíčových kompetencí. Znalosti z kurzu zároveň napomohou adeptům učitelství v orientaci jejich zájmů o výuku ekonomických předmětů na jednotlivých typech základních, středních a vyšších odborných škol. Kromě toho umožní učitelům z praxe, doplňujícím si svoji pedagogickou kvalifikaci, zefektivnit jejich práci s kurikulárními dokumenty a získat inspiraci pro moderní a kreativní vedení výuky.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP501_7 Didaktika ekonomiky je zaměřen na získání kompetencí pro vyučování odborné problematiky z oblasti ekonomiky a řízení  na obchodních akademiích a ostatních středních školách včetně vyšších odborných škol. Kromě toho je zaměřen na získání kompetencí  pro výuku finanční gramotnosti na středních školách a na druhém stupni základních škol. Cílem kurzu je seznámit posluchače  s  tvorbou soustavy učiva,  s metodikou práce žáků a učitelů, s dosažením specifických znalostí a dovedností. Kurz je zaměřen zejména na didaktickou analýzu vybraného učiva. Jeho absolvování vytváří základ k tomu, aby budoucí učitelé získali veškeré kompetence k transformaci uvedené odborné problematiky do výuky příslušných škol s efektivním využitím vyučovacích metod a digitálních prostředků.  Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni vyučovat uvedenou odbornou problematiku na základních, středních či vyšších odborných školách, budou schopni si připravit, realizovat a provádět reflexi vyučovacích jednotek.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP502_7 Didaktika účetnictví je analýza obsahu vzdělání a výchovy v oblasti účetnictví na středních a vyšších odborných školách i v oblasti rozvoje finanční gramotnosti žáků druhého stupně základních škol a středních škol.  Absolventi kurzu získají kompetence k didaktické transformaci účetnictví jako vědy do výuky a osvojí si učitelské dovednosti a návyky pro potřeby vzdělávání v účetnictví i výchovy k finanční gramotnosti. Pro příští učitele ekonomických předmětů na středních školách jde o důležitou předmětovou didaktiku, neboť účetnictví na obchodní akademii a obchodní škole patří k hlavním odborným předmětům. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyučovat účetnictví na středních a vyšších odborných školách, zdokonalí též své schopnosti rozvíjet v žácích finanční gramotnost.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP520_7 Práce ve fiktivní firmě je specifickým pragmaticko-prakticky koncipovaným vyučovacím předmětem, který byl od roku 1992 úspěšně zařazován do učebních plánů obchodních akademií a následně se stával součástí studijních plánů stále širšího spektra středních odborných škol, a to zdaleka nejen v ekonomických oborech vzdělání. Jedná se o integrovanou formu výuky, a to na úrovni horizontální i vertikální integrace, to znamená že jde o propojování znalostí a dovedností z jednotlivých vyučovacích předmětů v jednom roce i různých letech studia a o spojení teorie s praxí, rozvíjející celé spektrum cílových kompetencí, odborných i klíčových (měkkých), vedou k získání cenných pracovních dovedností a primárních zkušeností z oblasti podnikání, organizace, řízení pracovních kolektivů, sebereflexe a kreativity. Protože jde o skutečně komplexní a čistě prakticky orientovaný vyučovací předmět, vyžaduje vedení jeho výuky od vyučujícího řadu odborných vědomostí a dovedností, ale také speciální didaktickou přípravu, protože je zde uplatňován facilitační styl vedení výuky a tomu přizpůsobené specifické spektrum aktivizačních vyučovacích metod. Proto je nezbytné připravit budoucí učitele na specifika tohoto vyučovacího předmětu.

Časová dotace předmětu: 9 h

 

1DP521_7 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement je specifickým integrovaným předmětem, jeho cílem je aplikovat ekonomické poznatky do praxe. Vyučuje se na středních a vyšších odborných školách po celém světě, v České republice od roku 1992. Do školních vzdělávacích programů je zařazován ve formě modulů (teorie, studentská – JA firma, konzultant, počítačové programy).  Jeho výuka vyžaduje specifické znalosti a dovednosti vyučujících, což se projevuje ve vyučovacích metodách, organizačních formách vyučování a práci s moderními technologiemi.

Časová dotace předmětu: 9 h

 

1DP508_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce ekonomiky s využitím je zaměřen na rozvoj pedagogicko – didaktických kompetenci studentů. Jedná se o formu praktického tréninku odborných a pedagogických dovedností a kompetencí nutných k výuce předmětu ekonomika na středních a vyšších odborných školách a finanční gramotnosti na druhém stupni ZŠ. Pozornost je věnována plánování vyučovací jednotky, tradičním i moderním metodám na principech zážitkového učení a rozvoje myšlenkových operací nižšího a vyššího řádu, organizačním formám s aplikací moderní technologie v ekonomickém vzdělávání. Studenti se učí zejména pozorovat výuky a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria. Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované. Podněcuje experimentování a postupné rozvíjení dílčích praktických dovedností. Předmět navazuje na předměty Didaktika ekonomických předmětů, Didaktická technika, Didaktika ekonomiky.

Časová dotace předmětu: 20 h (forma – microteaching)

 

1DP509_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce účetnictví s využitím je zaměřen na rozvoj pedagogicko – didaktických kompetenci studentů. Jedná se o formu praktického tréninku odborných a pedagogických dovedností a kompetencí nutných k výuce účetnictví na středních a vyšších odborných školách. Pozornost je věnována plánování vyučovací jednotky, tradičním i moderním metodám na principech zážitkového učení a rozvoje myšlenkových operací nižšího a vyššího řádu, organizačním formám s aplikací moderní technologie v ekonomickém vzdělávání. Studenti se učí zejména pozorovat výuky a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria. Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované. Podněcuje experimentování a postupné rozvíjení dílčích praktických dovedností. Předmět navazuje na předměty Didaktika ekonomických předmětů, Didaktická technika, Didaktika účetnictví.

Časová dotace předmětu: 20 h (forma – microteaching)

 

1DP560_7 Pedagogická praxe náslechová je zaměřena na praktické seznámení se školním prostředím na obchodních akademiích, vyšších odborných škola a základních škol s jejich organizací a provozem a postupné utváření pedagogických dovedností posluchačů. Součástí pedagogické praxe jsou náslechy u zkušených pedagogů fakultních škol.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP561_7 Pedagogická praxe párová znamená učit tandemově, student praxe a cvičný učitel společně výuku plánují, společně ji realizuji a také společně reflektuji. Tímhle způsobem vyhodnocuji výkony žáků, přemýšlí nad cíli, připravuji kritéria, hledají další možnosti a rozhoduji o dalším postupu.

Časová dotace předmětu: 10 h

 

1DP564_7 Řízená reflektovaná pedagogická praxe je neoddělitelnou součástí komplexní přípravy budoucích učitelů ekonomických předmětů. Cílem pedagogické praxe je poskytnout studentům příležitost ověřit si získané teoretické pedagogicko-psychologické a odborné předmětové poznatky v reálné pedagogické praxi a získat tím elementární praktické dovednosti a zkušenosti, užitečné při vstupu do učitelské profese, včetně využití Rámce digitálních kompetencí učitele.

Časová dotace předmětu: 30 h

 

1DP562_7 Seminář k závěrečné práci vybavuje studenty dovednostmi nutnými k věcnému a formálnímu zvládnutí závěrečné práce. V rámci semináře mohou s vedoucími závěrečné práce diskutovat o vybraných odborných tématech.

Časová dotace předmětu: 10 h 

 


 

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 4 (Nová budova 1. patro č. dv. 177 A, B).

Garant DPS: doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (katarina.krelova@vse.cz)


Kontakt

Studijní referentka pro DPS: Bc. Marie Purmenská – marie.purmenska@vse.cz, tel. 224095123

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

ÚT – 8:30 – 11:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 123

  • Autor: Vacínová Tereza
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: