Vzorový studijní plán a přehled předmětů

Třísemestrální učební plán

kombinová forma výuky (prezenční účast na výuce/distanční studium dálkovou formou)

Předmět Vyučující 1. semestr 2. semestr 3. semestr Celkem
1DP418_7 Pedagogická psychologie PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

PhDr. T. Vacínová, Ph.D.

 18/18 18/18
1DP419_7 Pedagogika a pedagogická komunikace Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. 18/18 18/18
1DP504_7 Moderní materiální didaktické prostředky Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD. 6/4 6/4
1DP505_7 Didaktika ekonomických předmětů Prof. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA 12/8 12/8
1DP501_7 Didaktika ekonomiky Ing. A. Králová, Ph.D. 12/8 12/8
1DP502_7 Didaktika účetnictví Ing. K. Berková, Ph.D.

Ing. M. Fišerová, Ph.D.

12/8 12/8
1DP520_7 Práce ve fiktivní firmě Prof. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA 4/5 4/5
1DP521_7 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement Ing. A. Králová, Ph.D. 4/5 4/5
1DP509_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce ekonomiky (s využitím IKT) Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD.

Ing. A. Králová, Ph.D.

20/- 20/-
1DP508_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce účetnictví (s využitím IKT) Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD.

Ing. K. Berková, Ph.D.

Ing. M. Fišerová, Ph.D.

 

20/- 20/-
1DP560_7 Pedagogická praxe náslechová Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE) 20/- 20/-
1DP561_7 Pedagogická praxe párová Ing. A. Králová, Ph.D.

(+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE)

10/- 10/-
1DP564_7 Řízená reflektivní pedagogická praxe Doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD. (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE) 30/- 30/-
1DP562_7 Seminář k závěrečné práci Prof. PhDr. L. Pavera, CSc. (+ostatní vyučující v roli konzultanta – vedoucí ZP) 4/6 4/6
Celkové počty hodin 54/48 72/26    64/6 190/801)
Celkem       270

v čitateli jsou uvedeny hodiny prezenční výuky, ve jmenovateli hodiny výuky distanční (prostřednictvím MS Teams a studijních opor) a pedagogické praxe.

Lektoři

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

Ing. Marie Fišerová, Ph.D.

Ing. Alena Králová, Ph.D.

PhDr.. Kristýna Krejčová, Ph.D.

doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING – PAED IGIP

prof. Ing. Pavel Krpálek, CSc.

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 


Studijní povinnosti 

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává ve 2 svázaných výtiscích v pevné vazbě.

 


Přehled předmětů

1DP418_7 Pedagogická psychologie uvádí studenty do pedagogicko-psychologického myšlení s důrazem na aplikaci psychologických poznatků do pedagogické činnosti. Proto bude v kurzu věnována pozornost současným směrům psychologie včetně teorií učení, které z nich vyplývají, dále bude věnována pozornost problematice učení a všech psychických složek, které se na něm podílejí. Vzhledem k věku studentů, se kterými budou účastníci kurzu pracovat, bude pozornost rovněž věnována základním informacím z vývojové psychologie, především období dospívání. Dále budou prezentovány a diskutovány psychologické aspekty inkluzivního vzdělávání se zaměřením na žáky a studenty se specifickými vzdělávacími potřebami.

Časová dotace předmětu: 36 h

 

1DP419_7 Pedagogika a pedagogická komunikace seznamuje studující se základními teoretickými i praktickými problémy výchovy a vzdělávání a poskytnout tak nezbytný předpoklad k pedagogickým činnostem. Kurs je zaměřen na základy obecné pedagogiky, didaktiku a vybrané otázky z vývoje pedagogického myšlení a pedagogické praxe, zejména se zaměřuje na problematiku současného školství (integrace a inkluze žáků v našem školství, financování školství, proměny kurikula aj.). Součástí předmětu jsou rovněž výklady z rétoriky a cvičení z oblasti komunikačních strategií. Správná komunikace uvnitř vzdělávací instituce i směrem k veřejnosti je jedním z nezbytných předpokladů zdravého a úspěšného školského systému. Vyspělá komunikační inteligence zvyšuje celkovou kulturnost společenského jednání i chování jednotlivce (učitele), jedinci dovoluje vytvářet nezbytné předpoklady pro jeho sebeuvědomění (autoreflexi).

Časová dotace předmětu: 36 h

 

1DP504_7 Moderní materiální didaktické prostředky seznamují budoucí učitele s možnostmi využití odpovídajících metodických pomůcek a učebních textových, hypertextových a multimediálních pomůcek při výuce ekonomických předmětů a finanční gramotnosti. Pozornost bude věnována jejich tvorbě a využití v pedagogické praxi. Kurz bezprostředně navazuje na poznatky získané v pedagogické psychologii a v pedagogice.

Časová dotace předmětu: 10 h

 

1DP505_7 Didaktika ekonomických předmětů si klade za cíl položit důkladné základy obecných a oborově specifických aspektů teorie vyučování skupiny ekonomických předmětů a aplikace finanční gramotnosti na druhém stupni základních, středních a vyšších odborných škol.  Pozornost se u tohoto klíčového předmětu koncentruje na funkční transformaci ekonomických věd do dvoustupňového kurikula ekonomických předmětů, tedy na didaktickou transformaci a interpretaci učiva, na aplikaci moderních koncepcí vzdělávání ve vazbě na konstrukci modelů řízení výuky, identifikaci vzdělávacích potřeb a posilování motivace žáků, jejich personalizace, socializace, na didaktickou analýzu učiva, formulování a dosahování přiměřených výchovně vzdělávacích cílů, modernizace učiva, optimalizace materiálních a nemateriálních didaktických prostředků do jednoho funkčního celku. Pozornost bude věnována pedagogické komunikaci, propojení a synergii stylů výuky se styly učení žáků, individuálnímu přístupu a diverzitě ve smyslu specifického zaměření pozornosti učitele na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky nadané. Předmět bude orientován prakticky, aby budoucí učitelé byli schopni analyzovat základní kurikulum (RVP) a konstruovat učební dokumenty školního kurikula (ŠVP), porozuměli principům competence based learning and teaching a self responsible learning, aby byli schopni je kreativně aplikovat a pracovat s návaznými pedagogickými dokumenty jako jsou časově tematické plány a byli způsobilí připravit si kvalitní a funkční přípravy na vyučování, aby byli připraveni na praxi reálného vedení výuky, znali kritéria hospitační a inspekční činnosti, dokázali vést podnětné, aktivizující, odborně fundované a didakticky správně uskutečňované vyučovací jednotky, které by motivovaly žáky a utvářely odpovídající struktury jejich odborných a klíčových kompetencí. Znalosti z kurzu zároveň napomohou adeptům učitelství v orientaci jejich zájmů o výuku ekonomických předmětů na jednotlivých typech základních, středních a vyšších odborných škol. Kromě toho umožní učitelům z praxe, doplňujícím si svoji pedagogickou kvalifikaci, zefektivnit jejich práci s kurikulárními dokumenty a získat inspiraci pro moderní a kreativní vedení výuky.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP501_7 Didaktika ekonomiky je zaměřen na získání kompetencí pro vyučování odborné problematiky z oblasti ekonomiky a řízení  na obchodních akademiích a ostatních středních školách včetně vyšších odborných škol. Kromě toho je zaměřen na získání kompetencí  pro výuku finanční gramotnosti na středních školách a na druhém stupni základních škol. Cílem kurzu je seznámit posluchače  s  tvorbou soustavy učiva,  s metodikou práce žáků a učitelů, s dosažením specifických znalostí a dovedností. Kurz je zaměřen zejména na didaktickou analýzu vybraného učiva. Jeho absolvování vytváří základ k tomu, aby budoucí učitelé získali veškeré kompetence k transformaci uvedené odborné problematiky do výuky příslušných škol s efektivním využitím vyučovacích metod a digitálních prostředků.  Po úspěšném absolvování kurzu budou studenti schopni vyučovat uvedenou odbornou problematiku na základních, středních či vyšších odborných školách, budou schopni si připravit, realizovat a provádět reflexi vyučovacích jednotek.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP502_7 Didaktika účetnictví je analýza obsahu vzdělání a výchovy v oblasti účetnictví na středních a vyšších odborných školách i v oblasti rozvoje finanční gramotnosti žáků druhého stupně základních škol a středních škol.  Absolventi kurzu získají kompetence k didaktické transformaci účetnictví jako vědy do výuky a osvojí si učitelské dovednosti a návyky pro potřeby vzdělávání v účetnictví i výchovy k finanční gramotnosti. Pro příští učitele ekonomických předmětů na středních školách jde o důležitou předmětovou didaktiku, neboť účetnictví na obchodní akademii a obchodní škole patří k hlavním odborným předmětům. Po úspěšném absolvování budou studenti schopni vyučovat účetnictví na středních a vyšších odborných školách, zdokonalí též své schopnosti rozvíjet v žácích finanční gramotnost.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP520_7 Práce ve fiktivní firmě je specifickým pragmaticko-prakticky koncipovaným vyučovacím předmětem, který byl od roku 1992 úspěšně zařazován do učebních plánů obchodních akademií a následně se stával součástí studijních plánů stále širšího spektra středních odborných škol, a to zdaleka nejen v ekonomických oborech vzdělání. Jedná se o integrovanou formu výuky, a to na úrovni horizontální i vertikální integrace, to znamená že jde o propojování znalostí a dovedností z jednotlivých vyučovacích předmětů v jednom roce i různých letech studia a o spojení teorie s praxí, rozvíjející celé spektrum cílových kompetencí, odborných i klíčových (měkkých), vedou k získání cenných pracovních dovedností a primárních zkušeností z oblasti podnikání, organizace, řízení pracovních kolektivů, sebereflexe a kreativity. Protože jde o skutečně komplexní a čistě prakticky orientovaný vyučovací předmět, vyžaduje vedení jeho výuky od vyučujícího řadu odborných vědomostí a dovedností, ale také speciální didaktickou přípravu, protože je zde uplatňován facilitační styl vedení výuky a tomu přizpůsobené specifické spektrum aktivizačních vyučovacích metod. Proto je nezbytné připravit budoucí učitele na specifika tohoto vyučovacího předmětu.

Časová dotace předmětu: 9 h

 

1DP521_7 Didaktika výukových předmětů Junior Achievement je specifickým integrovaným předmětem, jeho cílem je aplikovat ekonomické poznatky do praxe. Vyučuje se na středních a vyšších odborných školách po celém světě, v České republice od roku 1992. Do školních vzdělávacích programů je zařazován ve formě modulů (teorie, studentská – JA firma, konzultant, počítačové programy).  Jeho výuka vyžaduje specifické znalosti a dovednosti vyučujících, což se projevuje ve vyučovacích metodách, organizačních formách vyučování a práci s moderními technologiemi.

Časová dotace předmětu: 9 h

 

1DP508_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce ekonomiky s využitím je zaměřen na rozvoj pedagogicko – didaktických kompetenci studentů. Jedná se o formu praktického tréninku odborných a pedagogických dovedností a kompetencí nutných k výuce předmětu ekonomika na středních a vyšších odborných školách a finanční gramotnosti na druhém stupni ZŠ. Pozornost je věnována plánování vyučovací jednotky, tradičním i moderním metodám na principech zážitkového učení a rozvoje myšlenkových operací nižšího a vyššího řádu, organizačním formám s aplikací moderní technologie v ekonomickém vzdělávání. Studenti se učí zejména pozorovat výuky a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria. Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované. Podněcuje experimentování a postupné rozvíjení dílčích praktických dovedností. Předmět navazuje na předměty Didaktika ekonomických předmětů, Didaktická technika, Didaktika ekonomiky.

Časová dotace předmětu: 20 h (forma – microteaching)

 

1DP509_7 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce účetnictví s využitím je zaměřen na rozvoj pedagogicko – didaktických kompetenci studentů. Jedná se o formu praktického tréninku odborných a pedagogických dovedností a kompetencí nutných k výuce účetnictví na středních a vyšších odborných školách. Pozornost je věnována plánování vyučovací jednotky, tradičním i moderním metodám na principech zážitkového učení a rozvoje myšlenkových operací nižšího a vyššího řádu, organizačním formám s aplikací moderní technologie v ekonomickém vzdělávání. Studenti se učí zejména pozorovat výuky a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria. Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované. Podněcuje experimentování a postupné rozvíjení dílčích praktických dovedností. Předmět navazuje na předměty Didaktika ekonomických předmětů, Didaktická technika, Didaktika účetnictví.

Časová dotace předmětu: 20 h (forma – microteaching)

 

1DP560_7 Pedagogická praxe náslechová je zaměřena na praktické seznámení se školním prostředím na obchodních akademiích, vyšších odborných škola a základních škol s jejich organizací a provozem a postupné utváření pedagogických dovedností posluchačů. Součástí pedagogické praxe jsou náslechy u zkušených pedagogů.

Časová dotace předmětu: 20 h

O praxích se více informací dozvíte na této stránce.

1DP561_7 Pedagogická praxe párová znamená učit tandemově, student praxe a cvičný učitel společně výuku plánují, společně ji realizuji a také společně reflektuji. Tímto způsobem vyhodnocuji výkony žáků, přemýšlí nad cíli, připravuji kritéria, hledají další možnosti a rozhoduji o dalším postupu.

Časová dotace předmětu: 10 h

 

1DP564_7 Řízená reflektovaná pedagogická praxe je neoddělitelnou součástí komplexní přípravy budoucích učitelů ekonomických předmětů. Cílem pedagogické praxe je poskytnout studentům příležitost ověřit si získané teoretické pedagogicko-psychologické a odborné předmětové poznatky v reálné pedagogické praxi a získat tím elementární praktické dovednosti a zkušenosti, užitečné při vstupu do učitelské profese, včetně využití Rámce digitálních kompetencí učitele.

Časová dotace předmětu: 30 h

 

1DP562_7 Seminář k závěrečné práci vybavuje studenty dovednostmi nutnými k věcnému a formálnímu zvládnutí závěrečné práce. V rámci semináře mohou s vedoucími závěrečné práce diskutovat o vybraných odborných tématech.

Časová dotace předmětu: 10 h 

 


 

Další informace k organizaci studia

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 4 (Nová budova 1. patro č. dv. 177 A, B).

Garant DPS: doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (katarina.krelova@vse.cz)


Kontakt

Studijní referentka pro DPS: Bc. Marie Purmenská – marie.purmenska@vse.cz, tel. 224095125

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

ÚT – 8:30 – 11:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 123

  • Autor: Vacínová Tereza
  • Vytvořeno:
  • Poslední aktualizace: