Současná úprava a přihláška ke studiu

Získejte pedagogickou kvalifikaci pro výuku předmětu Písemná a elektronická komunikace na základních, středních a vyšších odborných školách v rámci rozšiřujícího studia učitelství

Platné dle aktuální akreditace MŠMT pro akademický rok 2023/2024

Pro koho je určeno?

  • učitelům základních, středních a vyšších odborných škol, kteří si rozšiřují svoji aprobaci o výuku tohoto praktického předmětu (doplnění odborného a didaktického vzdělání, rozšíření výuky o nový předmět v rámci základní aprobace, získávání nových poznatků teorie a praxe z této oblasti).

 

Jak studium probíhá?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsStudium je dvousemestrální realizované kombinovanou formou (prezenční – účastí studentů, distanční asynchronní výukou v LMS prostředí prostřednictvím MS Teams), vždy jednou za 14 dní v sobotu. V blocích absolvujete celkem 13 předmětů, z nichž je většina zaměřena na konkrétní vzdělávací obsah, který se vztahuje k výuce Písemné a elektronické komunikace s důrazem na didaktiku písemné a elektronické komunikace, ovládnutí klávesnice hmatovou metodou, základy ekonomiky, právní minimum, metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje, didaktiku ekonomických předmětů aj. Součástí vzdělávací plánu jsou také předměty pedagogická psychologie a pedagogika s pedagogickou komunikací s rozšiřujícím akcentem. Praktická příprava je podpořena řízenou pedagogickou praxí. Studium je zakončeno kolokviem a obhajobou práce. Celoživotní vzdělávání je zpoplatněno. Cena kurzu činí 25 000 Kč (1. semestr 15 000 Kč; 2. semestr 10 000 Kč). Úhradu kurzového je možné rozdělit. Uhrazenou částku nelze nárokovat zpět.

 

Co studiem získáte?

Od bocian (Open Clip Art Library image's page) [CC0], prostřednictvím Wikimedia CommonsPředevším praktické sady osvědčených metod pro výuku předmětu Písemná a elektronická komunikace, které Vám výrazně usnadní přípravu na výuku, pokud se na ni chystáte, nebo Vás budou inspirovat a rozšíří Váš pedagogický záběr. Studium je samozřejmě akreditováno a absolventi získají podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování předmětu Písemná a elektronická komunikace na základních, středních a vyšších odborných školách“, tedy plnohodnotnou pedagogickou kvalifikaci v rámci rozšiřujícího studia.

 

Jak se zapsat ke studiu?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsPřijetí je bez přijímacích zkoušek, stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji s fotokopií Vašeho vysokoškolského diplomu (či osvědčením o státní závěrečné zkoušce) na adresu katedra didaktiky ekonomických předmětů, Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3. Budete-li chtít cokoli zkonzultovat, neváhejte se obrátit na sekretariát katedry, paní Bc. Marii Purmenskou (marie.purmenska@vse.cz), která Vám ráda pomůže. Přihlášení je možné do 1. září příslušného akademického roku. Harmonogram výuky bude zveřejněn v aktualitách na webu katedry před zahájením výuky.

Přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a zasláním uvedených dokumentů.

Přihláška

Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu a osvědčení o pedagogické kvalifikaci, a to na tuto kontaktní adresu: marie.purmenska@vse.cz.

 


Studijní povinnosti 

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Pedagogickou praxi je možné vykonat nejdříve od druhého semestru studia.

Závěrečná práce se odevzdává v jednom svázaném výtisku v pevné vazbě.

 


Časový plán výuky v jednotlivých semestrech a místo konání

Výuka bude probíhat vždy v sobotu.

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 1938/4 (Stará budova VŠE, č. 109; Rajská budova č. 114).

V případě zájmu o kurz v moravském regionu bude využito detašované pracoviště Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, kromě kurzů Pedagogická psychologie, Pedagogika a pedagogická komunikace, Didaktika ekonomických předmětů a Základy ekonomiky, které se vyučují výlučně na VŠE v Praze.

Garant rozšiřujícího studia učitelství PEK: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)

Kurz bude otevřen při naplnění minimálního počtu 20 účastníků za obě pracoviště (VŠE a detašované pracoviště), přičemž zároveň platí, že minimální počet pro detašované pracoviště Valašské Meziříčí je stanoven na 5 osob.


Kontakt

Studijní referentka pro rozšiřující studium PEK: Bc. Marie Purmenská (marie.purmenska@vse.cz; tel. 224095125)

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

ÚT – 8:30 – 11:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 1938/4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 125

 


Z historie výuky grafických předmětů

Po několik desetiletí prakticky od roku 1872 se v českých zemích zejména na obchodních akademiích a také na učňovských školách pro prodavače, popř. na zdravotnických školách vyučovaly předměty, které zahrnujeme mezi tzv. grafické předměty. Mezi ně patřily: psaní na stroji, technika administrativy, těsnopis, stenotypistika, obchodní písmo a obchodní korespondence. Názvy a struktura těchto předmětů se v časovém horizontu mnoha let měnila. Se zavedením výuky informační technologie (počítačů) se výuka grafických předmětů transformovala do integrovaného předmětu pod názvem Písemná a elektronická komunikace, kterému se vyučuje především na obchodních akademiích.

Kvalifikační nároky na učitele grafických předmětů byly zpravidla nižší než na učitele komerčních (obchodních, ekonomických) předmětů. Příprava učitelů těchto předmětů se zpravidla nekonala na vysokých školách. Byla k tomu určena instituce Státní těsnopisný ústav, která kromě výuky uvedených předmětů v kurzech pro zájemce organizovala též kurzy pro učitele středních škol. STÚ byl po roce 1990 z rozhodnutí ministerstva školství začleněn do regionálního školství (hlavního města Praha, popř. jedné městské části). Později byl tento ústav začleněn pod Národní ústav odborného vzdělávání. Ministerstvo školství však prosazovalo, aby výuka grafických předmětů pro učitele se konala na vysokoškolské úrovni. Proto se Vysoká škola ekonomická v Praze, prostřednictvím katedry didaktiky ekonomických předmětů, ujala tohoto úkolu. Rozšiřující studium je v současné době stále katedrou zajišťováno.