Témata závěrečných prací a pokyny pro psaní závěrečné práce

Témata závěrečných prací

 

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Aktuální problémy naší vzdělávací soustavy (posluchač popíše kontext české vzdělávací soustavy, vybere si jeden z problémů, kterému se bude věnovat speciálně)

doc. Ing. Pavel Krpálek , CSc.

 • Potenciál rozvoje ekonomického myšlení při výuce Písemné a elektronické komunikace
 • Význam rozvinuté digitální gramotnosti ve výuce Písemné a elektronické komunikace

doc. Mgr. Ing.  Katarína Krpálková Krelová, PhD.

 • Využití moderních didaktických prostředků ve výuce  Písemné a elektronické komunikace
 • Uplatnění didaktických zásad ve výuce Písemné a elektronické komunikace

Ing.  Kateřina Berková, Ph.D.

 • Metody podporující rozvoj učení žáků v oblasti písemné a elektronické komunikace
 • Návrh učební pomůcky pro výuku písemná a elektronické komunikace
 • Volné téma po dohodě s posluchačem v kontextu studované specializace

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 • Speciálně pedagogické aspekty výuky písemné elektronické komunikace na středních ekonomických školách
 • Pedagogicko-psychologické aspekty well-being života u studentů středních ekonomických škol
 • Hypokineze u pedagogů středních ekonomických škol

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

 • Zvyšování digitálních kompetencí pedagogů v oblasti písemné komunikace
 • Nástroje digitálních kompetencí pedagogů v oblasti elektronické komunikace

Ing. Alena Kocourková

 • Normalizovaná úprava obchodní dopisu včetně didaktického zpracování pro vyučovací jednotku písemné a elektronické komunikace

Ing. Martina Nýčová

 • Volné téma na základě dohody s posluchačem

Mgr. Aleš Kubíček

 • Volné téma na základě dohody s posluchačem

Mgr. Robert Sigmund

 • Komparace výukových programů pro nácvik psaní desetiprstovou hmatovou metodou
 • Volné téma na základě dohody s posluchačem

Ing. Alena Stibůrková

 • Mezipředmětové vazby předmětu Písemná a elektronická komunikace
 • Návrh pracovních listů do předmětu Písemná a elektronická komunikace

Pokyny pro psaní závěrečné práce

Vnitřní pokyny pro závěrečné práce

 1. Závěrečnou prací posluchač na konci rozšiřujícího studia učitelství prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma ve studované specializaci.
 2. Témata závěrečných prací navrhují jednotliví lektoři rozšiřujícího studia učitelství; posluchač má právo navrhnout vlastní téma. Témata pro každý akademický rok vypisuje garant rozšiřujícího studia.
 3. Posluchači se přihlašují k vypsaným tématům závěrečné domácí práce na katedře podle pokynů garanta rozšiřujícího studia. Garant rozhodne o přidělení témat vzhledem k možnostem jednotlivých lektorů.
 4. Po vybrání témat napíše sekretářka katedry zadání závěrečné práce. Garant rozšiřujícího studia schvaluje zadání závěrečné práce a práce je posluchači oficiálně zadána. Případné úpravy osnovy závěrečné práce projednává posluchač s lektorem daného tématu.
 5. Závěrečná práce se odevzdává v 1 vyhotovení na sekretariátu katedry didaktiky ekonomických předmětů. Po odevzdání práce zpracuje oponent posudek v jednom vyhotovení. Oponent závěrečné práce seznámí posluchače s posudkem alespoň 3 dny před obhajobou závěrečné práce (např. zasláním emailem).

 

Závěrečná práce má toto závazné uspořádání:

 1. TITULNÍ LIST v úpravě podle připojeného vzoru – ZP_sablona
 2. PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracoval(a) samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem uvedl(a) v seznamu; dále je nutné uvést datum a vlastnoruční podpis studenta;
 3. OBSAH s uvedením stránky kapitol a subkapitol;
 4. ÚVOD (předmluva), v němž je stručná charakteristika zaměření práce, hlavní problémy k řešení a postup při zpracování;
 5. dále VLASTNÍ TEXT závěrečné práce členěný podle potřeby do kapitol či subkapitol;
 6. ZÁVĚR stručné shrnutí závěrečné práce, v němž je formulován obsah řešení, jeho hlavní výsledky, případné náměty a doporučení pro praxi;
 7. SEZNAM literatury a pramenů (např. zákony, odborný tisk, webové stránky aj.): je seřazen abecedně podle příjmení autorů a průběžně (na začátku řádky) číslován. Seznam se uvádí v této podobě: běžné číslo, příjmení autora(ů), iniciála jména a tečka, dvojtečka, celý název publikace (u časopisů též ročník lomený řadovým číslem), vydavatel, místo a rok vydání, číslo vydání (kde je to možné i ISBN); aktuální verze citace ISO 690.
 8. PŘÍLOHY, obrázky, tabulky a grafy apod., pokud nejsou zařazeny přímo v textu, se připojují na závěr práce a průběžně se očíslují, v textu se na jejich čísla odkazuje; pokud nejsou obrázky a grafy výsledkem vlastní práce, uvádí se jejich původ.
 • Metodologii závěrečných prací VŠE naleznete zde Metodologie-kvalifikační-práce
 • Závěrečná práce je napsána po jedné straně listů formátu A4 v tomto standardu: levý okraj v šířce 45 mm, pravý okraj v šířce 25 mm. Horní i dolní okraj opět 25 mm.  Práce se odevzdává svázána do vhodných desek.
 • Práce bude hodnocena i po stránce stylistické, pravopisné a vnější grafické úpravy textu.

Závěrečná práce se odevzdává v jednom výtisku v rozsahu min. 30 stran v pevných deskách.