Vzorový studijní plán a přehled předmětů

Dvousemestrální učební plán rozšiřujícího studia

Kombinová forma výuky (prezenční – účastí studentů, distanční asynchronní výuka v LMS prostředí prostřednictvím MS Teams)

Předmět Lektor 1. semestr 2. semestr
1DP418_8 Pedagogická psychologie v praxi PhDr. T. Vacínová, Ph.D.

PhDr. K. Krejčová, Ph.D.

 10/10
1DP419_8 Pedagogika a pedagogická komunikace prof. PhDr. L. Pavera, CSc. 10/10
1DP505_8 Didaktika ekonomických předmětů prof. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA

doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD.

10/6
1DP574_8 Základy ekonomiky prof. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA 6/4
1DP570_8 Metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje Ing. K. Berková, Ph.D.

Mgr. H. Vojáčková, Ph.D.

Mgr. A. Kubíček (detašované pracoviště Valašské Meziříčí)

9/6
1DP571_8 Didaktika písemné a elektronické komunikace Ing. A. Kocourková

Mgr. R. Sigmund (detašované pracoviště Valašské Meziříčí)

10/10
1DP572_8 Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou Ing. A. Kocourková

Ing. E. Kocourková

Mgr. R. Sigmund (detašované pracoviště)

Ing. A. Stibůrková (detašované pracoviště)

12/15
1DP573_8 Obchodní korespondence a právní minimum Ing. A. Kocourková

Ing. E. Kocourková

Ing. M. Nýčová

Mgr. R. Sigmund (detašované pracoviště)

Ing. A. Stibůrková (detašované pracoviště)

10/10
1DP510_8 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce PEK doc. Ing. Mgr. K. Krpálková Krelová, PhD.

Ing. A. Kocourková

Mgr. R. Sigmund (detašované pracoviště)

Ing. A. Stibůrková (detašované pracoviště)

10/10
1DP560_8 Pedagogická praxe náslechová prof. Ing. P. Krpálek, CSc., MBA (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE)

 

20/-
1DP561_8 Pedagogická praxe párová Ing. K. Berková, Ph.D. (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE) 20/-
1DP564_8 Řízená reflektivní pedagogická praxe doc. Ing. K. Kprálková Krelová, PhD. (+ ostatní vyučující + cviční učitelé na fakultních školách VŠE) 40/-
1DP562_8 Seminář k závěrečné práci prof. PhDr. L. Pavera, CSc. 2/-
Celkem   78/701) 92/101)
Celkové počty hodin 148 102
Celkem    250

1)v čitateli jsou uvedeny hodiny prezenční výuky, ve jmenovateli hodiny výuky distanční

Lektoři

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

prof. Ing. Pavel Krpálek, CSc., MBA

doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING – PAED IGIP

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

Ing. Alena Kocourková

Ing. Eva Kocourková

Ing. Martina Nýčová

Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

Mgr. Aleš Kubíček (pro výuku v detašovaném pracovišti)

Mgr. Robert Sigmund (pro výuku v detašovaném pracovišti)

Ing. Alena Stibůrková (pro výuku v detašovaném pracovišti)

 


Studijní povinnosti 

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Pedagogickou praxi je možné vykonat nejdříve od druhého semestru studia.

Závěrečná práce se odevzdává v jednom svázaným výtisku v pevné vazbě.

 


Přehled předmětů

1DP418_8 Pedagogická psychologie v praxi přibližuje frekventantům kurzu význam pedagogicko-psychologických aplikací v reálné současné pedagogické činnosti. Vlastní osvojené znalosti a dovednosti v oblasti edukačních procesů budou adaptovány na měnící se společenské, ekonomické a technologické podmínky společnosti 21.století. Důraz bude kladen na promyšlené postupy ve všech pedagogicko-psychologických činnostech tak, aby co nejlépe připravila odborníky pro edukační praxi. Stěžejní pozornost bude věnována psychologickým aspektům problematiky sedmi výrazných trendů, jež formují podobu soudobého učení, vyučování a výchovy: 1. informace se stávají komoditou, s níž je třeba umět zacházet, 2. populace akcentuje spíše současnost a méně už uvažuje o budoucnosti, 3. populace preferuje virtuální realitu a virtuální zkušenosti před skutečnou realitou a autentickými zkušenostmi, 4. mění se struktura populace a prohlubují se etnické, kulturní a sociální rozdíly, 5. elektronická média mění podmínky i podobu učení, 6. celoživotní učení spojené s edukací, reedukací a resocializací, 7. integrace zdravotně a sociálně znevýhodněných jedinců do výchovně-vzdělávacích aktivit. Významná pozornost bude věnována rovněž duševní hygieně v učitelské profesi.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP419_8 Pedagogika a pedagogická komunikace nemá již za hlavní cíl seznámit studující se základními teoretickými a praktickými problémy výchovy a vzdělávání a poskytovat tak nezbytný předpoklad k pedagogickým činnostem (frekventanti jsou již aprobovanými učiteli a prošli kurzy předmětových didaktik): kurs je naopak zaměřen na vybrané otázky z oblasti obecné pedagogiky, vývoje pedagogického myšlení a pedagogické praxe, zejména se soustřeďuje na problematiku současného školství a jeho neurastenické body z pohledu zahraničních pedagogů (integrace a inkluze žáků v našem školství, financování českého školství, proměny kurikula, patologické jevy a tzv. školní klima, gender problematika v českém školství, informační technologie a jejich působení ve škole aj.). Součástí předmětu jsou rovněž výklady z rétoriky a cvičení z oblasti komunikačních strategií. Správná komunikace uvnitř vzdělávací instituce i směrem k veřejnosti je jedním z nezbytných předpokladů zdravého a úspěšného školského systému. Vyspělá komunikační inteligence zvyšuje celkovou kulturnost společenského jednání i chování jednotlivce (učitele), jedinci dovoluje vytvářet nezbytné předpoklady pro jeho sebeuvědomění (autoreflexi). Důraz je zaměřen rovněž na nonverbální komunikaci a nové komunikační trendy (sociální sítě, AI apod.).

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP570_8 Metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje

Předmět je orientován na problematiku digitalizace písemností, dokladů, požadavky uložení, archivaci. Účastníci se seznámí rovněž s problematikou elektronické identity a identifikace a seznámí se s prostředím účetního softwaru Pohoda a s didaktickými možnostmi začlenění témat do výuky písemné a elektronické komunikace. V kontextu písemné a elektronické komunikace a zpětnovazebních kanálů mezi učitelem a studentem se předmět soustřeďuje na vybrané online nástroje výuky, které lze využívat nejenom pro distanční formu výuky, ale také v prezenční výuce. Důraz je kladen na kolaborativní nástroje pro sdílení dat (Google docs, cloudová úložiště) či online nástroje pro komunikaci, nástroje pro podporu spolupráce žáků a učitelů v digitálním prostředí LMS, mobilní aplikace jako jsou například Kahoot!, Poll Everywhere, Mentimeter. Tento předmět seznamuje účastníky s trendy online vzdělávání jako je vizualizace, gamifikace či microlearning v kontextu písemné a elektronické komunikace. Modul si klade za cíl naučit účastníky s digitálními nástroji pracovat takovým způsobem, aby byli schopni tvořit vhodný online interaktivní vzdělávací obsah v kontextu písemné a elektronické komunikace. Modul seznamuje účastníky také se základními principy online zkoušení a testování studentů. Součástí modulu je získání základních dovedností s MS office s důrazem na obchodní korespondenci a písemnosti.

Časová dotace předmětu: 15 h

 

1DP505_8 Didaktika ekonomických předmětů (oborová didaktika) si klade za cíl položit důkladné základy obecných a oborově specifických aspektů teorie vyučování skupiny ekonomických předmětů a aplikace finanční gramotnosti na druhém stupni základních škol a na středních a vyšších odborných školách.  Pozornost se u tohoto klíčového studijního předmětu koncentruje na funkční transformaci ekonomických věd do dvoustupňového kurikula ekonomických předmětů, tedy na didaktickou transformaci a interpretaci učiva, na aplikaci moderních koncepcí vzdělávání ve vazbě na konstrukci modelů řízení výuky, identifikaci vzdělávacích potřeb a posilování motivace žáků, jejich personalizace, socializace, na didaktickou analýzu učiva, na plánování, formulování a dosahování přiměřených výchovně vzdělávacích cílů, na potřeby modernizace a inovace učiva, optimalizace materiálních a nemateriálních didaktických prostředků do jednoho konzistentního funkčního celku. Pozornost bude věnována pedagogické komunikaci, propojení a synergii stylů vedení výuky se styly učení žáků, individuálnímu přístupu a diverzitě ve smyslu specifického zaměření pozornosti učitele na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na žáky nadané. Předmět bude orientován prakticky, tak aby absolventi – kvalifikovaní učitelé – byli schopni s hlubším porozuměním analyzovat základní kurikulum (RVP) a kreativně konstruovat učební dokumenty školního kurikula (ŠVP), aby porozuměli principům competence based learning and teaching a self responsible learning, aby byli schopni je kreativně aplikovat a pracovat s návaznými pedagogickými dokumenty, jako jsou časově tematické plány a byli způsobilí připravit si kvalitní a funkční přípravy na vyučování, aby byli připraveni na praxi reálného vedení výuky, znali kritéria hospitační a inspekční činnosti, dokázali vést podnětné, aktivizující, odborně fundované a didakticky správně uskutečňované vyučovací jednotky, které by motivovaly žáky a utvářely odpovídající struktury jejich odborných a klíčových kompetencí. Znalosti a dovednosti z takto koncipovaného kurzu zároveň napomohou kvalifikovaným učitelům v další orientaci jejich zájmů o výuku široké báze ekonomických předmětů na jednotlivých typech základních, středních a vyšších odborných škol. Kromě toho umožní učitelům z praxe, doplňujícím si svoji pedagogickou kvalifikaci, zefektivnit práci s kurikulárními dokumenty a získat inspiraci pro moderní a kreativní vedení výuky.

Časová dotace předmětu: 16 h

 

1DP574_8 Základy ekonomiky

Cílem a hlavním smyslem předmětu je na holistickém principu dotvořit komplexní povědomí posluchačů o souvislostech ekonomických procesů, zachycovaných v písemné a elektronické komunikaci v návaznosti na poznatky z ekonomické teorie, skloubit je se znalostmi z oblasti podnikové ekonomiky, marketingu a managementu, integrovat je a prohloubit o podnikohospodářské kompetence v kvalifikovaném používání odborné terminologie, porozumění systémovým souvislostem podniku a jeho okolí, pochopení majetkové a kapitálové výstavby podniku, jeho cílů, funkcí, fází životního cyklu, získání přehledu o typologii podniků, klíčových podnikových činnostech a procesech, umožňující žádoucí vhled do principů úspěšného podnikání, dosahování co nejvyšší míry efektivnosti podnikových procesů, zjišťování a hodnocení výsledku hospodaření. Zvláštní důraz je proto kladen na finanční aspekty fungování podniku, nástroje finanční analýzy a evaluace klíčových procesů v podniku.

Časová dotace předmětu: 10 h

 

1DP571_8 Didaktika písemné a elektronické komunikace

Cílem předmětu je poskytnout posluchačům teoretické poznatky a praktické dovednosti ve vyhotovování různých dokumentů, které se vytvářejí v podnikatelské praxi a státní správě. Účastníci se seznámí s pravidly pro tvorbu obchodní a úřední korespondence. Budou znát aktuální ČSN 01 6910 – Úprava dokumentů zpracovaných textovými procesory. Osvojí si požadavky na formální úpravu dokumentů veřejnoprávních a soukromoprávních subjektů vedoucí k vyšší efektivitě tradiční i elektronické písemné komunikace. Absolvování tohoto kurzu vytvoří základ k tomu, aby budoucí učitelé střední školy mohli transformovat problematiku do výuky. Dále získají znalosti metod a prostředků výuky a způsobů klasifikace žáků.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP572_8 Ovládnutí klávesnice hmatovou metodou

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními vyučovacími cíli, metodami a ostatními prostředky výuky hmatové metody. Poskytnout jim základ osvojení si dovednosti ovládání klávesnice PC desetiprstovou hmatovou metodou. Efektivní výukou psaní všemi deseti napomoci dosažení celkových vyučovacích cílů studijního programu. Osvojit si dovednosti racionalizující a zvyšující efektivitu administrativy v podnikatelské a správní praxi.

Časová dotace předmětu: 27 h

 

1DP573_8 Obchodní korespondence a právní minimum

Předmět je zaměřen na kultivaci písemného projevu v obchodním písemném styku v souladu s aktuálně platnou právní normou. Výuka se musí co nejvíce přiblížit současné praxi a uvést ji do souladu s nejnovějším technickým vývojem a přinášet do praktické činnosti moderní a efektivní způsoby vykonávání administrativních prací. Budoucí učitelé si osvojí způsoby vyjadřování v obchodním a administrativně-právním stylu, které jim umožní naučit žáky stylizovat a upravovat celou řadu v praxi potřebných písemností a kvalifikovaně pracovat s textovými editory.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP510_8 Seminář k pedagogické praxi – didaktické praktikum k výuce písemné a elektronické komunikace s využitím IKT

Předmět je zaměřen na rozvoj pedagogicko–didaktických kompetencí studentů. Jedná se o formu praktického tréninku odborných a pedagogických dovedností a kompetencí nutných k výuce písemné a elektronické komunikace na základních, středních a vyšších odborných školách. Pozornost je věnována plánování vyučovací jednotky, tradičním i moderním metodám na principech zážitkového učení a rozvoje myšlenkových operací nižšího a vyššího řádu, organizačním formám s aplikací moderní technologie ve vzdělávání. Studenti se učí zejména pozorovat výuky a vyhodnocovat její kvalitu s oporou o kritéria. Kurz podporuje kultivaci osobitého pojetí výuky, které je teoreticky podložené a argumentované. Podněcuje experimentování a postupné rozvíjení dílčích praktických dovedností. Předmět navazuje na předměty Didaktika písemné a elektronické komunikace, Obecná didaktika, Metody online výuky a digitální vzdělávací nástroje.

Časová dotace předmětu: 20 h (forma – microteaching)

 

1DP560_8 Pedagogická praxe náslechová

Předmět je zaměřen na praktické seznámení se školním prostředím na základních, středních a vyšších odborných školách s jejich organizací a provozem a postupné utváření pedagogických dovedností posluchačů. Součástí pedagogické praxe jsou náslechy u zkušených pedagogů.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP561_8 Pedagogická praxe párová

Cílem předmětu je učit tandemově, student praxe a cvičný učitel společně výuku plánují, společně ji realizují a také společně reflektují. Tímto způsobem vyhodnocují výkony žáků, přemýšlí nad cíli, připravují kritéria, hledají další možnosti a rozhodují o dalším postupu.

Časová dotace předmětu: 20 h

 

1DP564_8 Řízená reflektovaná pedagogická praxe je neoddělitelnou součástí komplexní přípravy budoucích učitelů ekonomických předmětů. Cílem pedagogické praxe je poskytnout studentům příležitost ověřit si získané teoretické pedagogicko-psychologické a odborné předmětové poznatky v reálné pedagogické praxi a získat tím elementární praktické dovednosti a zkušenosti, užitečné při vstupu do učitelské profese, včetně využití Rámce digitálních kompetencí učitele.

Časová dotace předmětu: 40 h

 Poznámka k praxím: Student vykonává praxi na té škole, kde působí.

1DP562_8 Seminář k závěrečné práci

Cílem předmětu je vybavit studenty dovednostmi nutnými k věcnému a formálnímu zvládnutí závěrečné práce. V rámci semináře mohou s vedoucími závěrečné práce diskutovat o vybraných odborných tématech.

Časová dotace předmětu: 2 h 

 


 

Další informace k organizaci

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 4 (Stará budova VŠE, č. 109; Rajská budova č. 114).

V případě zájmu o kurz v moravském regionu bude využito detašované pracoviště Obchodní akademie a VOŠ, Masarykova 101/18, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, kromě kurzů Pedagogická psychologie, Pedagogika a pedagogická komunikace, Didaktika ekonomických předmětů a Základy ekonomiky, které se vyučují výlučně na VŠE v Praze.

Garant rozšiřujícího studia učitelství PEK: Ing. Kateřina Berková, Ph.D. (katerina.berkova@vse.cz)


Kontakt

Studijní referentka pro rozšiřující studium PEK: Bc. Marie Purmenská (marie.purmenska@vse.cz; tel. 224 095 125)

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

ÚT – 8:30 – 11:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 123