Současná úprava a přihláška ke studiu

Získejte pedagogickou kvalifikaci pro výuku ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách a k výuce finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Platné dle aktuální akreditace MŠMT pro akademický rok 2023/2024

Akreditované doplňující pedagogické studium na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pro koho je určeno?

  • učitelům ekonomických předmětů na SOŠ, SOU a na VOŠ, kteří si vysokoškolskou ekonomickou kvalifikaci doplňují o kvalifikaci pedagogickou,
  • učitelům ekonomických předmětů na druhém stupni ZŠ vyučující finanční gramotnost,
  • inženýrům v ekonomické praxi, kteří se připravují na přechod do škol a chtějí získat pedagogickou kvalifikaci,
  • studentům VŠE v Praze všech programů navazujícího magisterského studia s výjimkou studentů navazujícího magisterského programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Zájemci by uvedenou kvalifikaci získali až po úspěšném ukončení hlavní specializace na NMS na VŠE v Praze a po splnění všech podmínek při studiu DPS.

 

Jak studium probíhá?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsStudium je třísemestrální realizované kombinovanou formou (prezenční – s přímou účastí studentů, distanční – formou dálkového studia), vždy jednou za 14 dní v sobotu. V blocích absolvujete celkem 10 předmětů, z nichž je většina zaměřena na konkrétní didaktiky předmětů (ekonomických předmětů, účetnictví, výukových předmětů Junior Achievement) či práci ve fiktivní firmě. Pedagogickou kvalifikaci zaštiťují kurzy z pedagogické psychologie a pedagogiky s pedagogickou komunikací. Praktická příprava je podpořena řízenou pedagogickou praxí. Studium je zakončeno kolokviem a obhajobou práce. Celoživotní vzdělávání je zpoplatněno. Cena kurzu činí 28 000 Kč. Kurzovné lze uhradit ve splátkách. Uhrazenou částku nelze nárokovat zpět.

 

Co studiem získáte?

Od bocian (Open Clip Art Library image's page) [CC0], prostřednictvím Wikimedia CommonsPředevším praktické sady osvědčených metod pro výuku ekonomických předmětů, které Vám výrazně usnadní přípravu na výuku, pokud se na ní chystáte, nebo Vás budou inspirovat a rozšíří Váš pedagogický záběr, pokud jste již aktivními učiteli. Studium je samozřejmě akreditováno a absolventi získají „Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým předmětům na SŠ a VOŠ a pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni základních škol“, tedy plnohodnotnou pedagogickou kvalifikaci.

 

Jak se zapsat ke studiu?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsPřijetí je bez přijímacích zkoušek, stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji s fotokopií Vašeho vysokoškolského diplomu (či osvědčením o státní závěrečné zkoušce) na adresu katedra didaktiky ekonomických předmětů, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3. Budete-li chtít cokoli zkonzultovat, neváhejte se obrátit na sekretariát katedry, paní Bc. Marii Purmenskou (marie.purmenska@vse.cz), která Vám ráda pomůže. Přihlášení je možné vždy do 31. srpna.

Přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a zasláním vysokoškolského diplomu.

Přihláška

Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu, a to na tuto kontaktní adresu:

Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu, a to na tuto kontaktní adresu: marie.purmenska@vse.cz.

 


Studijní povinnosti 

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává v jednom svázaném výtisku v pevné vazbě.

 


Časový plán výuky v jednotlivých semestrech a místo konání

Výuka bude probíhat vždy v sobotu.

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 1938/4 (Nová budova 1. patro č. dv. 177 A, B).

Garant DPS: doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (katarina.krelova@vse.cz)

 


Kontakt

Studijní referentka pro DPS: Bc. Marie Purmenská (marie.purmenska@vse.cz; tel. 224 095 125)

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 125

 


Z historie doplňujícího pedagogického studia na VŠE v Praze

Počátky DPS pro učitele ekonomických předmětů sahají do roku 1907, kdy byl vydán předpis o zkouškách učitelské způsobilosti pro vyučování odborným předmětům na vyšších obchodních školách (zkušební řád). Bylo zřízeno dvouleté neúplné vysokoškolské studium (s komerčním zaměřením pro profesory komerčních předmětů), a to na dvou vysokých školách: na ČVUT v Praze a na Právnické fakultě UK v Praze. Příprava byla organizována jako zvláštní studium se specifickým učebním plánem a předměty a pro její zabezpečení byla zřízena na ČVUT v Praze zvláštní katedra. Učitelská příprava byla ukončena zkouškami učitelské způsobilosti před zvláštní komisí, podléhající ministerstvu školství.

Od roku 1923 v nové Československé republice byla učitelská příprava připojena k nově vzniklé Vysoké škole obchodní v Praze. Dvouleté učitelské studium se zaměřovalo na věcnou náplň komerčních předmětů a bylo určeno pro absolventy obchodních akademií s minimální dvouletou obchodní praxí. Učitelskou způsobilost mohli získat i komerční inženýři, jimž stačila jednoroční praxe ve firmách. Vedle komerčního vzdělání se však vyžadovalo i souběžné vzdělání v nástavbových kursech filozofie, pedagogiky, dějin literatury a metodiky komerčního vyučování. Zkoušky učitelské způsobilosti se zaměřovaly na věcnou náplň komerčních předmětů. Zkoušela se i znalost mateřského jazyka a literatury. Pedagogicko-metodickou praxi představoval výstup na obchodní akademii, který se konal před komisí a byl součástí zkoušky učitelské způsobilosti.

Na Vysoké škole ekonomické je doplňující pedagogické studium organizováno současnou katedrou didaktiky ekonomických předmětů od vzniku VŠE v roce 1953. Toto studium od začátku vzniku VŠE do dnešní doby absolvovalo již na 1 000 učitelů ekonomických předmětů.