Současná úprava a přihláška ke studiu

Získejte pedagogickou kvalifikaci pro výuku ekonomických předmětů na středních a vyšších odborných školách a k výuce finanční gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Akreditované doplňující pedagogické studium na Vysoké škole ekonomické v Praze

Pro koho je určeno?

  • učitelům ekonomických předmětů na SOŠ, SOU a na VOŠ, kteří si vysokoškolskou ekonomickou kvalifikaci doplňují o kvalifikaci pedagogickou,
  • učitelům ekonomických předmětů na druhém stupni ZŠ vyučující finanční gramotnost,
  • inženýrům v ekonomické praxi, kteří se připravují na přechod do škol a chtějí získat pedagogickou kvalifikaci,
  • studentům VŠE v Praze všech programů navazujícího magisterského studia s výjimkou studentů navazujícího magisterského programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy. Zájemci by uvedenou kvalifikaci získali až po úspěšném ukončení hlavní specializace na NMS na VŠE v Praze a po splnění všech podmínek při studiu DPS.

 

Jak studium probíhá?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsStudium je třísemestrální realizované kombinovanou formou (prezenční – s přímou účastí studentů, distanční – formou dálkového studia), vždy jednou za 14 dní v sobotu. V blocích absolvujete celkem 10 předmětů, z nichž je většina zaměřena na konkrétní didaktiky předmětů (ekonomických předmětů, účetnictví, výukových předmětů Junior Achievement) či práci ve fiktivní firmě. Pedagogickou kvalifikaci zaštiťují kurzy z pedagogické psychologie a pedagogiky s pedagogickou komunikací. Praktická příprava je podpořena řízenou pedagogickou praxí. Studium je zakončeno kolokviem a obhajobou práce. Celoživotní vzdělávání je zpoplatněno. Cena kurzu činí 28 000 Kč. Kurzovné lze uhradit ve splátkách.

 

Co studiem získáte?

Od bocian (Open Clip Art Library image's page) [CC0], prostřednictvím Wikimedia CommonsPředevším praktické sady osvědčených metod pro výuku ekonomických předmětů, které Vám výrazně usnadní přípravu na výuku, pokud se na ní chystáte, nebo Vás budou inspirovat a rozšíří Váš pedagogický záběr, pokud jste již aktivními učiteli. Studium je samozřejmě akreditováno a absolventi získají „Osvědčení o pedagogické způsobilosti pro vyučování ekonomickým předmětům na SŠ a VOŠ a pro výuku finanční gramotnosti na 2. stupni základních škol“, tedy plnohodnotnou pedagogickou kvalifikaci.

 

Jak se zapsat ke studiu?

By David Vignoni / ICON KING (http://icon-king.com) [LGPL (http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html)], via Wikimedia CommonsPřijetí je bez přijímacích zkoušek, stačí vyplnit přihlášku a zaslat ji s fotokopií Vašeho vysokoškolského diplomu (či osvědčením o státní závěrečné zkoušce) na adresu katedra didaktiky ekonomických předmětů, VŠE v Praze, nám. W. Churchilla 1938/4, 130 67 Praha 3. Budete-li chtít cokoli zkonzultovat, neváhejte se obrátit na sekretariát katedry, paní Bc. Marii Purmenskou (marie.purmenska@vse.cz), která Vám ráda pomůže. Přihlášení je možné vždy do 30. září včetně a 30. ledna. Termín zahájení kurzu a Harmonogram výuky DPS_ZS 2022-23 je uveden v aktualitách na hlavní stránce katedry.

Přihlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a zasláním vysokoškolského diplomu.

Přihláška

Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu, a to na tuto kontaktní adresu:

Rovněž zašlete poštou kopii svého vysokoškolského diplomu, a to na tuto kontaktní adresu: marie.purmenska@vse.cz.

 


Studijní povinnosti 

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Didaktickou praxi je možné vykonat v průběhu celého školního roku.

Závěrečná práce se odevzdává v jednom svázaném výtisku v pevné vazbě.

 


Časový plán výuky v jednotlivých semestrech a místo konání

Výuka bude probíhat vždy v sobotu.

Výuka se koná na VŠE, Praha 3, nám. W. Churchilla 1938/4 (Nová budova 1. patro č. dv. 177 A, B).

Garant DPS: doc. Ing. Mgr. Katarína Krpálková Krelová, PhD., ING-PAED IGIP (katarina.krelova@vse.cz)

 


Kontakt

Studijní referentka pro DPS: Bc. Marie Purmenská (marie.purmenska@vse.cz; tel. 224 095 123)

Úřední hodiny studijní referentky (kancelář č. 125 NB)

PO – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

ÚT – 8:30 – 11:00

ST – 8:30 – 11:00, 13:00 – 14:00

Katedra didaktiky ekonomických předmětů je umístěna v Nové budově VŠE, FFÚ,
nám. W. Churchilla 4, Praha 3 (1.patro, kancelář č. 113 NB).
Telefon katedry:  224 095 123 

 


Z historie doplňujícího pedagogického studia na VŠE v Praze

Počátky DPS pro učitele ekonomických předmětů sahají do roku 1907, kdy byl vydán předpis o zkouškách učitelské způsobilosti pro vyučování odborným předmětům na vyšších obchodních školách (zkušební řád). Bylo zřízeno dvouleté neúplné vysokoškolské studium (s komerčním zaměřením pro profesory komerčních předmětů), a to na dvou vysokých školách: na ČVUT v Praze a na Právnické fakultě UK v Praze. Příprava byla organizována jako zvláštní studium se specifickým učebním plánem a předměty a pro její zabezpečení byla zřízena na ČVUT v Praze zvláštní katedra. Učitelská příprava byla ukončena zkouškami učitelské způsobilosti před zvláštní komisí, podléhající ministerstvu školství.

Od roku 1923 v nové Československé republice byla učitelská příprava připojena k nově vzniklé Vysoké škole obchodní v Praze. Dvouleté učitelské studium se zaměřovalo na věcnou náplň komerčních předmětů a bylo určeno pro absolventy obchodních akademií s minimální dvouletou obchodní praxí. Učitelskou způsobilost mohli získat i komerční inženýři, jimž stačila jednoroční praxe ve firmách. Vedle komerčního vzdělání se však vyžadovalo i souběžné vzdělání v nástavbových kursech filozofie, pedagogiky, dějin literatury a metodiky komerčního vyučování. Zkoušky učitelské způsobilosti se zaměřovaly na věcnou náplň komerčních předmětů. Zkoušela se i znalost mateřského jazyka a literatury. Pedagogicko-metodickou praxi představoval výstup na obchodní akademii, který se konal před komisí a byl součástí zkoušky učitelské způsobilosti.

Na Vysoké škole ekonomické je doplňující pedagogické studium organizováno současnou katedrou didaktiky ekonomických předmětů od vzniku VŠE v roce 1953. Toto studium od začátku vzniku VŠE do dnešní doby absolvovalo již na 1 000 učitelů ekonomických předmětů.

Současnou úpravu a organizaci studia uvádí také krátké video.