Témata závěrečných prací, termíny a pokyny pro psaní závěrečné práce

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Obhajoba závěrečné práce je možná pouze po splnění všech studijních povinností a po úspěšném absolvování všech zkoušek.

 

Termíny odevzdání závěrečné práce:

do 15. 5. – obhajoba v červnu

do 15.8. – obhajoba v září

do 15.1. – obhajoba v únoru

 

Témata závěrečných prací 

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Alternativní pedagogická koncepce, přínosy a rizika
 • Komparace školských systémů v zemích EU
 • Problém diskriminace ve vzdělávání

prof. Ing. Pavel Krpálek , CSc.

 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomických předmětů
 • Způsoby aktivizace žáků v ekonomickém vzdělávání
 • Integrace učiva a možnosti nasazení integrované formy na konkrétní škole (například fiktivní firmy nebo studentské společnosti)
 • Význam a cesty efektivní digitalizace vzdělávání v sekundárním vzdělávání
 • Motivace žáků k participaci na svém vlastním učení
 • Postupy prohlubování mediální gramotnosti ve výuce ekonomických předmětů
 • Návrh začlenění exkurze do výuky v ekonomickém předmětu
 • Sebereflexe a autoevaluace učitele v ekonomickém vzdělávání
 • Hodnocení a kritéria výběru vhodné učebnice ekonomických předmětů
 • Kompetenční model učitele ekonomických předmětů a jeho vývoj

Ing. Alena Králová , Ph. D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika s ohledem na inovativní vyučovací metody
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika
 • Činnost studentské společnosti ve výuce ekonomických předmětů
 • Didaktické ekonomické hry využívané v předmětu ekonomika
 • Inscenační metody využívané v předmětu ekonomika
 • Situační metody využívané v předmětu ekonomika
 • Výchova k podnikavosti v ekonomických předmětech
 • Finanční gramotnost ve výuce ekonomických předmětů

doc. Mgr. Ing.  Katarína Krpálková Krelová, PhD.

 • Využití moderních didaktických prostředků ve výuce ekonomických předmětů
 • Návrh učební pomůcky pro výuku ekonomického předmětu (ekonomika, účetnictví,…)
 • Využití zážitkových metod v ekonomickém vzdělávání
 • Zvyšování kvality vyučovacího procesu na středních školách ekonomického zaměření
 • Digitalizace ekonomického vzdělávání
 • Projektové vyučování v ekonomickém vzdělávání
 • Rozvoj finanční gramotnosti středoškoláků (žáků ZŠ)
 • Rozvoj informační a mediální gramotnosti žáků na  středních školách ekonomického zaměření
 • Rozvoj podnikavosti žáků na středních školách
 • Využití moderních digitálních prostředků ve výuce na  středních školách ekonomického zaměření
 • Další vzdělávání učitelů ekonomických předmětů

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 • Ztráta pracovního nadšení u učitelů ekonomických předmětů
 • Současná česká mládež a životní perspektivy středoškoláků
 • Režim dne a pracovní výkon učitelů ekonomických předmětů
 • Well-being a osobní pohoda u učitelů ekonomických předmětů
 • Duševní hygiena středoškolských učitelů v oblasti ekonomického vzdělávání
 • Sociální klima a sociální vztahy v ekonomicky orientovaných středních školách
 • Autorita učitelů ekonomických předmětů
 • Výživa a učební návyky českých žáků a studentů ekonomických škol
 • Problémy integrace a inkluze na středních ekonomických školách
 • Motivace k učení v oblasti ekonomického vzdělávání
 • Strach ze školy u studentů ekonomických oborů

Ing.  Marie Fišerová, Ph.D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva účetnictví na střední škole
 • Mezipředmětové vazby v ekonomickém vzdělávání na střední škole

Ing.  Kateřina Berková, Ph.D.

 • Metody zážitkového učení v účetnictví na středních školách
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z účetnictví
 • Zvyšování digitálních kompetencí pedagogů středních odborných škol
 • Návrh učební pomůcky k výuce účetnictví pro střední školy
 • Porovnání sumativního a formativního hodnocení z prostředí výuky ekonomických předmětů na středních školách
 • Metody pro podporu reflexe a sebereflexe žáků ve výuce účetnictví na středních školách
 • Digitalizace ve výuce účetnictví na středních školách
 • Návrh případové studie pro výuku účetnictví na středních školách

Ing.  Lenka Holečková, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje prezentačních a komunikačních dovedností v ekonomických předmětech
 • Online vzdělávání v ekonomických předmětech
 • Aktivizace studentů při online vzdělávání na středních školách ekonomického zaměření
 • Skupinová spolupráce žáků na středních školách ekonomického zaměření
 • Možnosti poskytování zpětné vazby v ekonomických předmětech
 • Metody vhodné pro aktivní zapojení žáků do výuky v ekonomických předmětech
 • Zpětná vazba a sebehodnocení po prezentaci ekonomicky zaměřených témat na středních školách
 • Práce s podnikatelským záměrem v ekonomicky zaměřených předmětech
 • Návrh aktivit pro podporu prezentačních dovedností v ekonomických předmětech
 • Možnosti rozvoje komunikačních dovedností žáků v ekonomických předmětech

 

Pokyny pro psaní závěrečné práce

Vnitřní pokyny pro závěrečné práce

 1. Závěrečnou prací student na konci studia v doplňujícím pedagogickém studiu prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma ve studované specializaci.
 2. Témata závěrečných prací navrhují jednotliví lektoři DPS; student má právo katedře navrhnout vlastní téma. Témata pro každý akademický rok vypisuje garant DPS.
 3. Studenti se přihlašují k vypsaným tématům závěrečné domácí práce na katedře podle pokynů garanta DPS. Garant DPS rozhodne o přidělení témat vzhledem k možnostem jednotlivých lektorů.
 4. Po vybrání témat napíše sekretářka katedry zadání závěrečné práce. Garant DEP schvaluje zadání závěrečné práce a práce je studentu oficiálně zadána. Případné úpravy osnovy závěrečné práce projednává student s lektorem daného tématu.
 5. Závěrečná práce se odevzdává v 1 vyhotovení na sekretariátu katedry didaktiky ekonomických předmětů. Po odevzdání práce zpracuje oponent posudek v jednom vyhotovení. Oponent závěrečné práce seznámí posluchače s posudkem alespoň 3 dny před obhajobou závěrečné práce (např. zasláním emailem).

 

Závěrečná práce má toto závazné uspořádání:

 1. TITULNÍ LIST v úpravě podle připojeného vzoru – ZP_sablona
 2. PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracoval(a) samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem uvedl(a) v seznamu; dále je nutné uvést datum a vlastnoruční podpis studenta;
 3. OBSAH s uvedením stránky kapitol a subkapitol;
 4. ÚVOD (předmluva), v němž je stručná charakteristika zaměření práce, hlavní problémy k řešení a postup při zpracování;
 5. dále VLASTNÍ TEXT závěrečné práce členěný podle potřeby do kapitol či subkapitol;
 6. ZÁVĚR stručné shrnutí závěrečné práce, v němž je formulován obsah řešení, jeho hlavní výsledky, případné náměty a doporučení pro praxi;
 7. SEZNAM literatury a pramenů (např. zákony, odborný tisk, webové stránky aj.): je seřazen abecedně podle příjmení autorů a průběžně (na začátku řádky) číslován. Seznam se uvádí v této podobě: běžné číslo, příjmení autora(ů), iniciála jména a tečka, dvojtečka, celý název publikace (u časopisů též ročník lomený řadovým číslem), vydavatel, místo a rok vydání, číslo vydání (kde je to možné i ISBN); aktuální verze citace ISO 690.
 8. PŘÍLOHY, obrázky, tabulky a grafy apod., pokud nejsou zařazeny přímo v textu, se připojují na závěr práce a průběžně se očíslují, v textu se na jejich čísla odkazuje; pokud nejsou obrázky a grafy výsledkem vlastní práce, uvádí se jejich původ;
 • Metodologii závěrečných prací VŠE naleznete zde Metodologie-kvalifikační-práce
 • Závěrečná práce je napsána po jedné straně listů formátu A4 v tomto standardu: levý okraj v šířce 45 mm, pravý okraj v šířce 25 mm. Horní i dolní okraj opět 25 mm.  Práce se odevzdává svázána do vhodných desek.
 • Práce bude hodnocena i po stránce stylistické, pravopisné a vnější grafické úpravy textu.

Závěrečná práce se odevzdává v jednom výtisku v rozsahu min. 30 stran v pevných deskách.

 • Autor: Vacínová Tereza
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: