Témata závěrečných prací, termíny a pokyny pro psaní závěrečné práce

Studium se ukončuje obhajobou písemné závěrečné práce a závěrečnou kolokviální zkouškou nad profesním portfoliem podle vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (§ 2 odst. 3). Zkušební komise je složená min. z 3 členů z řad lektorů. Za úspěšné absolvování studia studenti získají osvědčení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.

Obhajoba závěrečné práce je možná pouze po splnění všech studijních povinností a po úspěšném absolvování všech zkoušek.

 

Termíny odevzdání závěrečné práce:

do 15. 5. – obhajoba v červnu

do 15.8. – obhajoba v září

do 15.1. – obhajoba v únoru

 

Témata závěrečných prací 

prof. PhDr. Libor Pavera, CSc.

 • Alternativní pedagogická koncepce, přínosy a rizika
 • Komparace školských systémů v zemích EU
 • Problém diskriminace ve vzdělávání

prof. Ing. Pavel Krpálek , CSc.

 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z ekonomických předmětů
 • Způsoby aktivizace žáků v ekonomickém vzdělávání
 • Integrace učiva a možnosti nasazení integrované formy na konkrétní škole (například fiktivní firmy nebo studentské společnosti)
 • Význam a cesty efektivní digitalizace vzdělávání v sekundárním vzdělávání
 • Motivace žáků k participaci na svém vlastním učení
 • Postupy prohlubování mediální gramotnosti ve výuce ekonomických předmětů
 • Návrh začlenění exkurze do výuky v ekonomickém předmětu
 • Sebereflexe a autoevaluace učitele v ekonomickém vzdělávání
 • Hodnocení a kritéria výběru vhodné učebnice ekonomických předmětů
 • Kompetenční model učitele ekonomických předmětů a jeho vývoj

Ing. Alena Králová , Ph. D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika s ohledem na inovativní vyučovací metody
 • Návrh učebnicového zpracování vybraného učiva v předmětu ekonomika
 • Činnost studentské společnosti ve výuce ekonomických předmětů
 • Didaktické ekonomické hry využívané v předmětu ekonomika
 • Inscenační metody využívané v předmětu ekonomika
 • Situační metody využívané v předmětu ekonomika
 • Výchova k podnikavosti v ekonomických předmětech
 • Finanční gramotnost ve výuce ekonomických předmětů

doc. Mgr. Ing.  Katarína Krpálková Krelová, PhD.

 • Využití moderních didaktických prostředků ve výuce ekonomických předmětů
 • Návrh učební pomůcky pro výuku ekonomického předmětu (ekonomika, účetnictví,…)
 • Využití zážitkových metod v ekonomickém vzdělávání
 • Zvyšování kvality vyučovacího procesu na středních školách ekonomického zaměření
 • Digitalizace ekonomického vzdělávání
 • Projektové vyučování v ekonomickém vzdělávání
 • Rozvoj finanční gramotnosti středoškoláků (žáků ZŠ)
 • Rozvoj informační a mediální gramotnosti žáků na  středních školách ekonomického zaměření
 • Rozvoj podnikavosti žáků na středních školách
 • Využití moderních digitálních prostředků ve výuce na  středních školách ekonomického zaměření
 • Další vzdělávání učitelů ekonomických předmětů

PhDr. Tereza Vacínová, Ph.D.

 • Ztráta pracovního nadšení u učitelů ekonomických předmětů
 • Současná česká mládež a životní perspektivy středoškoláků
 • Režim dne a pracovní výkon učitelů ekonomických předmětů
 • Well-being a osobní pohoda u učitelů ekonomických předmětů
 • Duševní hygiena středoškolských učitelů v oblasti ekonomického vzdělávání
 • Sociální klima a sociální vztahy v ekonomicky orientovaných středních školách
 • Autorita učitelů ekonomických předmětů
 • Výživa a učební návyky českých žáků a studentů ekonomických škol
 • Problémy integrace a inkluze na středních ekonomických školách
 • Motivace k učení v oblasti ekonomického vzdělávání
 • Strach ze školy u studentů ekonomických oborů

Ing.  Marie Fišerová, Ph.D.

 • Didaktické zpracování vybraného učiva účetnictví na střední škole
 • Mezipředmětové vazby v ekonomickém vzdělávání na střední škole

Ing.  Kateřina Berková, Ph.D.

 • Metody zážitkového učení v účetnictví na středních školách
 • Didaktická analýza vybraného tematického celku z účetnictví
 • Zvyšování digitálních kompetencí pedagogů středních odborných škol
 • Návrh učební pomůcky k výuce účetnictví pro střední školy
 • Porovnání sumativního a formativního hodnocení z prostředí výuky ekonomických předmětů na středních školách
 • Metody pro podporu reflexe a sebereflexe žáků ve výuce účetnictví na středních školách
 • Digitalizace ve výuce účetnictví na středních školách
 • Návrh případové studie pro výuku účetnictví na středních školách

Ing.  Lenka Holečková, Ph.D.

 • Možnosti rozvoje prezentačních a komunikačních dovedností v ekonomických předmětech
 • Online vzdělávání v ekonomických předmětech
 • Aktivizace studentů při online vzdělávání na středních školách ekonomického zaměření
 • Skupinová spolupráce žáků na středních školách ekonomického zaměření
 • Možnosti poskytování zpětné vazby v ekonomických předmětech
 • Metody vhodné pro aktivní zapojení žáků do výuky v ekonomických předmětech
 • Zpětná vazba a sebehodnocení po prezentaci ekonomicky zaměřených témat na středních školách
 • Práce s podnikatelským záměrem v ekonomicky zaměřených předmětech
 • Návrh aktivit pro podporu prezentačních dovedností v ekonomických předmětech
 • Možnosti rozvoje komunikačních dovedností žáků v ekonomických předmětech

 

Pokyny pro psaní závěrečné práce

Vnitřní pokyny pro závěrečné práce

 1. Závěrečnou prací student na konci studia v doplňujícím pedagogickém studiu prokazuje, že je schopen systematicky a samostatně písemně zpracovat zadané téma ve studované specializaci.
 2. Témata závěrečných prací navrhují jednotliví učitelé katedry didaktiky ekonomických předmětů; student má právo katedře navrhnout vlastní téma. Témata pro každý akademický rok vypisuje garant DPS.
 3. Studenti se přihlašují k vypsaným tématům závěrečné domácí práce na katedře podle pokynů garanta DPS. Garant DPS rozhodne o přidělení témat vzhledem k možnostem vedoucích jednotlivých prací.
 4. Po vybrání témat napíše sekretářka katedry zadání závěrečné práce. Garant DEP schvaluje zadání závěrečné práce a práce je studentu oficiálně zadána. Případné úpravy osnovy závěrečné práce projednává student s vedoucím práce, se kterým je v průběhu zpracování závěrečné práce běžně v kontaktu.
 5. Závěrečná práce se odevzdává v 1 vyhotovení na Katedře didaktiky ekonomických předmětů. Po odevzdání práce zpracuje její vedoucí posudek ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení posudku se ukládá do materiálu, druhé dostane student při závěrečné zkoušce.

 

Závěrečná práce má toto závazné uspořádání:

 1. TITULNÍ LIST v úpravě podle připojeného vzoru – ZP_šablona
 2. PROHLÁŠENÍ. Prohlašuji, že jsem tuto závěrečnou práci zpracoval(a) samostatně a veškerou použitou literaturu a další prameny jsem uvedl(a) v seznamu; dále je nutné uvést datum a vlastnoruční podpis studenta;
 3. OBSAH s uvedením stránky kapitol a subkapitol;
 4. ÚVOD (předmluva), v němž je stručná charakteristika zaměření práce, hlavní problémy k řešení a postup při zpracování;
 5. dále VLASTNÍ TEXT závěrečné práce členěný podle potřeby do kapitol či subkapitol;
 6. ZÁVĚR stručné shrnutí závěrečné práce, v němž je formulován obsah řešení, jeho hlavní výsledky, případné náměty a doporučení pro praxi;
 7. SEZNAM literatury a pramenů (např. zákony, odborný tisk, webové stránky aj.): je seřazen abecedně podle příjmení autorů a průběžně (na začátku řádky) číslován. Seznam se uvádí v této podobě: běžné číslo, příjmení autora(ů), iniciála jména a tečka, dvojtečka, celý název publikace (u časopisů též ročník lomený řadovým číslem), vydavatel, místo a rok vydání, číslo vydání (kde je to možné i ISBN); aktuální verze citace ISO 690.
 8. PŘÍLOHY, obrázky, tabulky a grafy apod., pokud nejsou zařazeny přímo v textu, se připojují na závěr práce a průběžně se očíslují, v textu se na jejich čísla odkazuje; pokud nejsou obrázky a grafy výsledkem vlastní práce, uvádí se jejich původ;
 • Metodologii závěrečných prací VŠE naleznete zde Metodologie-kvalifikační-práce
 • Závěrečná práce je napsána po jedné straně listů formátu A4 v tomto standardu: levý okraj v šířce 45 mm, pravý okraj v šířce 25 mm. Horní i dolní okraj opět 25 mm.  Práce se odevzdává svázána do vhodných desek.
 • Práce bude hodnocena i po stránce stylistické, pravopisné a vnější grafické úpravy textu.

Závěrečná práce se odevzdává v jednom výtisku v rozsahu min. 30 stran v pevných deskách.

 • Autor: Vacínová Tereza
 • Vytvořeno:
 • Poslední aktualizace: